Sektor publiczny w praktyce

- Prawo budowlane w pytaniach i odpowiedziach rozwiązania najczęściej zadawanych pytań i praktycznych problemów


Prawo Budowlane

Prawo budowlane w pytaniach i odpowiedziach rozwiązania najczęściej zadawanych pytań i praktycznych problemów

Anna Kornecka

Książka z prawa budowlanego adresowana jest głównie do inwestorów i projektantów, a także pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Książka Prawo budowlane wyd. Beck stanowi przywołanie i rozwiązanie istniejących w praktyce pytań i problemów związanych z projektowaniem, uzyskiwaniem wymaganych decyzji oraz przebiegiem postępowań administracyjnych z dziedziny prawa budowlanego. Prawo budowlane to dość skomplikowana dziedzina, w której coraz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Zmiany w kosztach postępowania egzekucyjnego w administracji Nowe regulacje prawne od 20 lutego 2021 roku

Łukasz Sadkowski

Publikacja przedstawia w sposób kompleksowy nowe regulacje prawne związane z kosztami postępowania egzekucyjnego w administracji, wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1553 ze zm.), które wchodzą w życie 20 lutego 2021 r. Potrzeba zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w części dotyczącej kosztów egzekucyjnych wynikała z wydanego w dniu 28 czerwca 2016

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 109,41 zł 129

Pomoc materialna dla uczniów Ciszewski

Pomoc materialna dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne Ciszewski

Piotr Ciszewski

Książka „Pomoc materialna dla uczniów" jest poświęcona tematyce pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz pomocy o charakterze motywacyjnym wypłacanej w postaci stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Publikacja zawiera chronologiczny układ działań niezbędny przy udzielaniu i wypłacaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Przeznaczona jest głównie dla osób zajmujących się udzielaniem

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 113,39 zł 129

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych 130 gotowych instrukcji zarządzeń regulaminów

Piotr Walczak

Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, lub też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to na bazie tej książki wyd. Beck będziesz mógł uzupełnić i zmodyfikować obowiązujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania, zgodnie z nowymi przepisami związane z:- polityką rachunkowości,- kontrolą zarządczą,- zamówieniami publicznymi,- gospodark

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

BHP w oświacie

BHP w oświacie higiena w szkołach i placówkach oświatowych ze wzorami dokumentów

Michał Abramowski

Kompleksowe opracowanie zagadnienia bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach oświatowych ze szczególnym omówieniem zmian wprowadzony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140). To rozporządzenie wprowadziło wiele nowych obowiązków i zadań do wdrożenia głównie dla dyrektorów szkół. Jedną z tych nowości je

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 126,21 zł 149

Decyzje środowiskowe

Decyzje środowiskowe opinie i uzgodnienia karta informacyjna przedsięwzięcia raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Anna Siwkowska

W książce omówiono nowe regulacje wynikające z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712) oraz nowego rozporządzenia Rady Ministrów z 10.9.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Jedna z ważniejszych zmian wprowadz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 120,74 zł 139

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2020

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych Cellary

Aleksandra Bieniaszewska

Praktyczny poradnik wyjaśniający jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe występujące w jednostkach samorządowych opatrzony licznymi przykładami wraz z wypełnionymi formularzami sprawozdań. Stan prawny opracowania: styczeń 2020 r. W naszej książce znajdą Państwo: Szczegółowe zasady sporządzania nowej wersji sprawozdania Rb-NDS – 60 stron szczegółowego omówienia, Szczegółowe omówienie zmian wprowadzonych przez nowelizacje rozporządzenia w sprawie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 143,01 zł 169

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2020

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych Cellary

Aleksandra Bieniaszewska

Praktyczny poradnik wyjaśniający jak krok po kroku sporządzić wszystkie sprawozdania budżetowe występujące w jednostkach samorządowych opatrzony licznymi przykładami wraz z wypełnionymi formularzami sprawozdań. Stan prawny opracowania: styczeń 2020 r. W naszej książce znajdą Państwo: Szczegółowe zasady sporządzania nowej wersji sprawozdania Rb-NDS – 60 stron szczegółowego omówienia, Szczegółowe omówienie zmian wprowadzonych przez nowelizacje rozporządzenia w sprawie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 143,01 zł 169

Wynagrodzenia w oświacie

Wynagrodzenia w oświacie 2020/2020 + płyta CD nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela

Artur Klawenek

Książka zawiera jedyne na rynku, kompleksowe oraz praktyczne omówienie systemu wynagradzania nauczycieli. W publikacji uwzględniono i omówiono wszystkie ostatnie zmiany dokonane w ustawie – Karta Nauczyciela i w aktach wykonawczych, w tym także ostatnią nowelizację z 13 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287), która wchodzi w życie 1 września 2019 r. Książka zawiera wiele przykładów prezentowanych na tle orzecznictwa. Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo kom

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Mieczysława Cellary

Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania „Informacja dodatkowa”! Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie oraz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck