Seria z paragrafem

- Prawo administracyjne Zbiór przepisów


Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty Stan prawny na 3 stycznia 2019 r. uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: 11 września 2018 r.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 56.43 zł 69

Prawo karne Zbiór przepisów

Prawo karne Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 7 lutego 2019 r. Uwzg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 56.43 zł 69

Konstytucja biznesu Zbiór przepisów

Konstytucja biznesu Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Konstytucja biznesu. Zbiór przepisów. Prawo przedsiębiorców. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. CEIDG i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zagraniczni. Swoboda działalności gospodarczej. Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy. Stan prawny na 6 kwietnia 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 41.03 zł 49

Prawo cywilne Zbiór przepisów

Prawo cywilne Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 6 lutego 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY 25 listopada 2018 r. – ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 56.43 zł 69

Prawo handlowe Zbiór przepisów

Prawo handlowe Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska. Spółdzielnia europejska. Prawo handlowe. Zbiór przepisów. Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w ż

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 56.43 zł 69

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów Stan prawny na 21 listopada 2018 r. uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 41.03 zł 49

Prawo pracy zbiór przepisów 2019

Prawo pracy zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa inspekcja pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty sądowe i sądownictwo pracy. Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodząc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 56.43 zł 69

Prawo pracy

Prawo pracy

Seria z paragrafem

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa inspekcja pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty sądowe i sądownictwo pracy. Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodząc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 56.43 zł 69

Prawo karne Zbiór przepisów 2019

Prawo karne Zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 7 lutego 2019 r. Uwzg

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 56.43 zł 69

Prawo Handlowe Zbiór przepisów 2019

Prawo Handlowe Zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska. Spółdzielnia europejska Prawo handlowe. Zbiór przepisów. Stan prawny na 10 sierpnia 2018 r. Uwzględnia zmiany wch

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0