Seria z paragrafem

- Prawo pracy zbiór przepisów 2021


Prawo pracy zbiór przepisów 2020

Prawo pracy zbiór przepisów 2021

Seria z paragrafem

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Pracownicze plany kapitałowe. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty sądowe i sądownictwo pracy Prawo pracy. Zbiór przepisów Najważniejsze zmiany wynikające z ustaw: - z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo handlowe Zbiór przepisów

Prawo handlowe Zbiór przepisów 2021

Seria z paragrafem

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska. Spółdzielnia europejska Prawo handlowe. Zbiór przepisów Najważniejsze zmiany wynikające z ustaw: - z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczani

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo administracyjne zbiór przepisów 2020

Prawo administracyjne zbiór przepisów 2021

Seria z paragrafem

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty Prawo administracyjne. Stan prawny na 10 sierpnia 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: 18 lutego 2020 r. – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo Handlowe Zbiór przepisów 2020

Prawo Handlowe Zbiór przepisów 2021

Seria z paragrafem

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska. Spółdzielnia europejska. Prawo handlowe. Zbiór przepisów. Stan prawny na 10 sierpnia 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: 31 marca 2020 r., 3 września 2020 r. – ustawa z 31 m

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo cywilne Zbiór przepisów

Prawo cywilne Zbiór przepisów Stan prawny na 17 lutego 2021 roku

Seria z paragrafem

Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 17 lutego 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY 1 stycznia 2020 r., 1 czerwca 2020 r. – ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495)

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo cywilne Zbiór przepisów

Prawo cywilne Zbiór przepisów Stan prawny na 17 lutego 2021 roku

Seria z paragrafem

Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 17 lutego 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY 1 stycznia 2020 r., 1 czerwca 2020 r. – ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495)

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo karne Zbiór przepisów

Prawo karne Zbiór przepisów Wolters Stan prawny na 10 lutego 2021 roku

Seria z paragrafem

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 10 lutego 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: 14 października 2019 r. – obwieszczeni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Prawo administracyjne 2021 Zbiór przepisów Stan prawny na 2 stycznia 2021 roku

Seria z paragrafem

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty Prawo administracyjne. Stan prawny na 2 stycznia 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: ORDYNACJA PODATKOWA: 28 sierpnia 2019 r., 1 września 2019 r., 13 września 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 1 kwietnia 2020 r. – ustawa z 4 lip

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów Stan prawny na 25 kwietnia 2021 roku

Seria z paragrafem

Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów Stan prawny na 25 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO W

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo karne Zbiór przepisów 2020

Prawo karne Zbiór przepisów 2021 Seria z paragrafem

Seria z paragrafem

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 7 lutego 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: 15 listopada 2018 r. – ustawa z 4 paźd

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska