Seria z paragrafem

- Prawo karne Zbiór przepisów 2019


Prawo karne Zbiór przepisów

Prawo karne Zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przeciwdziałanie narkomanii Prawo karne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 15 lipca 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: 4 maja 2019 r. - ustawa z 21 lutego 2019

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo pracy zbiór przepisów 2019

Prawo pracy zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa inspekcja pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty sądowe i sądownictwo pracy. Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 4 maja 2019 r. – ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektóry

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo administracyjne Zbiór przepisów

Prawo administracyjne 2019 Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty Stan prawny na 24 sierpnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: 4 marca 2019 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Konstytucja biznesu Zbiór przepisów

Konstytucja biznesu Zbiór przepisów Stan prawny na 22 sierpnia 2019 roku

Seria z paragrafem

Konstytucja biznesu. Zbiór przepisów. Prawo przedsiębiorców. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. CEIDG i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zagraniczni. Swoboda działalności gospodarczej. Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy. Stan prawny na 22 sierpnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW: 18 sierpnia 2018 r. – ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektóryc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo cywilne Zbiór przepisów

Prawo cywilne Zbiór przepisów 2019 Nowelizacja KPC 2019

Seria z paragrafem

Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Stan prawny na 19 lipca 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY 15 lutego 2019 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 80) 1 marca 2019 r. – ustawa z 9 listopada 2018 r.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo Europejskie Zbiór przepisów

Prawo Europejskie Zbiór przepisów Stan prawny na 14 sierpnia 2019 roku

Seria z paragrafem

Publikacja zawiera między innymi ostatnie wersje skonsolidowane traktatów oraz załączonych do nich protokołów: - Traktatu o Unii Europejskiej;- Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;- Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;- Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;- Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej. W publikacji uwzględniono także najnowsze: - Regulamin postępowania przed Sądem;- Praktyczne przepisy wykonawc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów 2019

Prawo zamówień publicznych Zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Prawo zamówień publicznych. Postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych. Inne akty wykonawcze. Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Fakturowanie elektroniczne. Prawo zamówień publicznych. Zbiór przepisów. Stan prawny na 23 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 28 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 14 stycznia 2017 r., 14 lipca 2018 r. – ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Prawo nieruchomości 2019 Zbiór przepisów

Seria z paragrafem

Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. Prawo nieruchomości. Zbiór przepisów Stan prawny na 25 kwietnia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO W

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ochrona danych osobowych w działach kadr

Ochrona danych osobowych zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Ochrona danych osobowych. Zbiór przepisów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Ustawa o ochronie danych osobowych (UODO). Ustawa sektorowa wdrażająca RODO. Stan prawny na 4 maja 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH: 24 maja 2016 r., 25 maja 2018 r. – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo handlowe Zbiór przepisów

Prawo handlowe Zbiór przepisów 2019

Seria z paragrafem

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska. Spółdzielnia europejska. Prawo handlowe. Zbiór przepisów. Stan prawny na 2 stycznia 2019 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: 15 marca 2018 r., 1 października 2018 r., 1 marca 2020 r

Wydawnictwo: Wolters Kluwer