Smyczyński Tadeusz

- Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński


ksiazka-podrecznik-prawo-rodzinne-prawnicze.jpg

Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński

Smyczyński Tadeusz

W dziewiątym wydaniu książki o prawie rodzinnym i opiekuńczym uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących charakteru prawnego przesłanek zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem na płaszczyźnie prawa świeckiego oraz poddano analizie najnowsze poglądy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 49.05 zł 59

bekw-4211ex.jpg

Prawo rodzinne i opiekuńcze Tom 11 System Prawa Prywatnego

Smyczyński Tadeusz

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest przedmiotem analizy w dwóch tomach. Drugie wydanie Tomu 11. będzie zawierało systematyczne omówienie powstania rodziny przez zawarcie małżeństwa i na skutek innych zdarzeń, więzi rodzinnych, funkcjonowanie małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, na płaszczyźnie stosunków osobowych i majątkowych. Analizie zostaną poddane: ustanie zwią

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Praworodzinneprawnicze.jpg

Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński Podręczniki prawnicze

Smyczyński Tadeusz

Podręcznik opiera się na systematyce Kodeks rodzinnego i opiekuńczego, co powinno ułatwić poznanie poszczególnych instytucji prawnych przy jednoczesnym śledzeniu przepisów. Zostały w nim uwzględnione zagadnienia dotyczące m.in.:- ustrojów majątkowych małżeńskich,- władzy rodzicielskiej,- opieki i kurateli. W siódmym wydaniu uwzględniono nowe publikacje dotyczące wcześniej zn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

prawo-rodzinne-opiekuncze-2011-smyczynski.jpg

Prawo rodzinne i opiekuńcze System Prawa Prywatnego Tom 12

Smyczyński Tadeusz

Tom 12. Systemu Prawa Prywatnego omawia w sposób wyczerpujący regulację stosunków między rodzicami a dziećmi. W pierwszej kolejności analizie poddano kwestie pochodzenia dziecka: dowodów biologicznych w procesie, ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego, uznanie ojcostwa, sądowe ustalenie ojcostwa oraz pochodzenie dziecka poczętego w wyniku medycznie wspomaganej prokreacji. W dalsz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck