Studia Prawnicze

- Prawo międzynarodowe publiczne Barcik


Prawo międzynarodowe publiczne Barcik

Prawo międzynarodowe publiczne Barcik

Barcik Jacek

Podręcznik napisany został głównie z myślą o studentach prawa i administracji. Zawiera on przystępną i klarowną analizę zagadnień prawa międzynarodowego. W książce znajdują się również liczne odniesienia do praktyki stosunków międzynarodowych oraz przykłady w formie fragmentów aktów prawnych i orzecznictwa sądów międzynarodowych. Nawiązano także do najnowszych trendów w prawie międzynarodowym (odpowiedzialność za ochronę, międzynarodowe prawo karne, zwalczanie t

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo handlowe Kidyba

Prawo handlowe Kidyba Beck Studia prawnicze

Andrzej Kidyba

Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym (w tym zasad prowadzenia spraw i reprezentacji);- druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym m.in. spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, instytucje not for profit;- t

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo podatkowe Mastalski

Prawo podatkowe Mastalski

Mastalski Ryszard

Podręcznik z prawa podatkowego składa się z trzech części. Wprowadzenia do prawa podatkowego. Ogólnego prawa podatkowego – zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego. Szczegółowego prawa podatkowego. Książka ta ma stanowić całościowe opracowanie prawa podatkowego. Prawo podatkowe ulega co roku daleko idącym zmianom. Nastąpiły w tym roku liczne i ważne zmiany szczegółowego i ogólnego prawa podatkowego. Dziesiąte wydanie stanowi nowe ujęcie polskiego prawa w konte

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie karne Boratyńska

Postępowanie karne Boratyńska

Katarzyna Boratyńska

Książka z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Autorzy książki w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które nie uległy zmianom jak i te, które poddano, często daleko idącym, modyfikacjom. Podręcznik stanowi w tym kontekście przewodnik pomagający zrozumieć istotę wprowadzonych nowelizacji i wskazujący na możliwy sposób interpretacji nowych unor

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo nieruchomości Strzelczyk

Prawo nieruchomości Strzelczyk Studia prawnicze

Strzelczyk Ryszard

Świetna książka z prawa nieruchomości na studia prawnicze obejmuje całość najistotniejszej problematyki prawnej związanej z nieruchomościami, uregulowanej w kodeksie cywilnym, ustawie o własności lokali, ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie o notariacie oraz wielu innych aktach prawnych. Książka Prawo nieruchomości jest dla studentów wydziałów prawa i administracji oraz słuchaczy st

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo gospodarcze publiczne Powałowski

Prawo gospodarcze publiczne Powałowski

Andrzej Powałowski

Publikacja z prawa gospodarczego publicznego służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddziaływanie to przestrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i łączyć z określonymi sferami działalności gospodarczej, a następnie z procedurami i środkami działania, przy wykorzystaniu których możliwe staje się celowe kształtowanie ładu i pożądanego stanu prawnego i fa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

Prawo pracy Stelina Studia prawnicze

Jakub Stelina

W książce z prawa pracy w 22 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.: - pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy, - zasady i źródła prawa pracy, - nawiązanie umownego stosunku pracy i jego charakter prawny, - ustanie i zmiany stosunku pracy, - pozaumowne stosunki pracy, - elastyczne formy zatrudnienia.Podręcznik Prawo pracy adresowany jest do studentów szkół wyższych oraz osób zajmujących się

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze

Kryminalistyka Widacki Beck Studia prawnicze

Studia Prawnicze

Książka z kryminalistyki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki z kryminalistyki. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, wybitni przedstawiciele nauki prawa. W książce Kryminalistyka omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: - oględzin,- ujawniania, zabezpieczania i identyfikacji śladów,- metodologii śledztwa,- czynności operacyjno-rozpoznawczych,- a ta

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo wekslowe

Prawo wekslowe Jasiński Studia prawnicze

Tomasz Jasiński

Książka z serii Studia Prawnicze w przystępny i uporządkowany sposób wyjaśnia zagadnienia związane z przepisami regulującymi prawo wekslowe. Autorzy ksiązki z prawa wekslowego uczynili wszystko, co było w zasięgu ich możliwości, aby przedstawić poruszane kwestie w zrozumiały sposób. Jednocześnie postawili sobie za cel prezentację własnego stanowiska w sprawach, które nie zawsze są szerzej analizowane w publikacjach dostępnych na rynku wydawniczym. Książka dla studentów w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo karne studia prawnicze

Prawo karne Konarska Wrzosek Marek

Andrzej Marek

Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środków karnych i ich stosowania,- druga przedstawia poszczególne typy przestępstw, w tym m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, mieniu oraz przestępstwa gospodarcze. Jedenaste wydan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck