Tadeusz Paweł Woś

- Postępowanie sądowoadministracyjne


Postępowanie sądowoadministracyjne

Postępowanie sądowoadministracyjne

Tadeusz Paweł Woś

Książka z postępowania sądowoadministracyjnego uwzględnia m.in. najnowszą zmianę wynikającą z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Omawia m.in. nowe rozwiązania dotyczące przesłanki wyczerpania środków zaskarżenia, terminów wnoszenia skarg, nowego środka zaskarżenia - sprzeciwu od decyzji kasacyjnych, postępowania mediacyjnego.Podręcznik jest połączeniem analizy teoretycznej oraz dydaktycznego i

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie sądowoadministracyjne Woś

Postępowanie sądowoadministracyjne Woś

Tadeusz Paweł Woś

Podręcznik zawiera pełny wykład na temat dwuinstancyjnego postępowania sądowadministracyjnego wprowadzonego ustawami Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Obecne wydanie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy uła

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie sądowoadministracyjne Woś

Postępowanie sądowoadministracyjne Woś

Tadeusz Paweł Woś

Książka dla studentów prawa i administracji wszelkich typów szkół wyższych, które w programach studiów przewidują ten przedmiot. Stanowi cenną pomoc dla adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i pracowników organów administracji publicznej, którym w związku z wykonywanym zawodem znajomość postępowania sądowoadministracyjnego jest nieodzowna. Podręcznik zawiera pełny wykład na temat dwuinstancyjnego postępowania sądowadmi-nistracyjnego, wprowadzonego ustawami

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Postępowanie sądowoadministracyjne

Postępowanie sądowoadministracyjne

Tadeusz Paweł Woś

Podręcznik zawiera pełny wykład na temat dwuinstancyjnego postępowania sądowoadministracyjnego, wprowadzonego ustawami Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Książka została opracowana przede wszystkim z myślą o studentach prawa i administracji wszelkich typów szkół wyższych, które w programach studiów przewidują ten przedmiot. Stanowi cenną pomoc dla: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i pracowników

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

For took: 318.056ms