Tomasz Filipowicz

- Specustawa mieszkaniowa komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku


Specustawa mieszkaniowa komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2019 roku

Specustawa mieszkaniowa komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2019 roku

Komentarze praktyczne

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu:redukcję deficytu mieszkań,ograniczania barier administracyjno-prawnych w zakresie budowy mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach,doprowadzenie do tego, że warunki mieszkaniowe w Polsce nie będą odstawały ponad przeciętną m

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 112.19 zł 139

MERITUM Inwestycje budowlane

MERITUM Inwestycje budowlane

Ewa Boguta

Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów. Podzielona jest na następujące części:- opis przygotowania do procesu inwestycji budowlanych (od decyzji środowiskowej, analizę urbanistyczną, zasadę dobrego sąsiedztwa w ramach ustalania warunków zabudowy, po decyzję o warunkach za

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 158.39 zł 199

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych Komentarz

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych Komentarz

Komentarze praktyczne

Autorzy omawiają m.in. pierwszeństwo inwestycji realizowanych w ramach specustawy, warunki realizacji inwestycji mieszkaniowych na obszarze kolejowym oraz standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Prawo budowlane Komentarz

Prawo budowlane Komentarz

Marek Wierzbowski

Komentarz do prawa budowlanego przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów. Będzie pomocny również pracownikom naukowym oraz studentom prawa i kierunków technicznych. W trzecim wydaniu ko

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 186.99 zł 239

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Tomasz Filipowicz

Komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 158.39 zł 179

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

Arkadiusz Despot Mładanowicz

Komentarz przeznaczony dla pracowników samorządowych na co dzień zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także przedsiębiorców, którzy znajdą w niej cenne wskazówki m.in. w zakresie skutecznego ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, także w przypadku ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Będzie również p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 186.99 zł 239

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz lexis

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz lexis

Plucińska Filipowicz Alicja

W komentarz autorzy przedstawiają najistotniejsze poglądy doktryny i opinie wynikające z własnych doświadczeń zawodowych, wskazując na możliwości praktycznego wykorzystania przepisów komentowanej ustawy. Szczegółowej analizie poddano regulacje dotyczące wszystkich aspektów działań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, głównie na szczeblu gminy. Walorem opraco

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz Izdebski

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz Izdebski

Arkadiusz Despot Mładanowicz

Komentarze Lex z 2013 roku są adresowane do praktyków zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, członków samorządowych kolegiów odwoławczych, adwokatów i radców prawnych, również architektom urbanistom w ich pracy zawodowej oraz przedstawicielom nauk rawnych i studentom prawa zainteresowanym poszerzeniem wiedz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska