Tomasz Filipowicz

- MERITUM Inwestycje budowlane 2019 Omówienie realizacji inwestycji budowlanych


MERITUM Inwestycje budowlane

MERITUM Inwestycje budowlane 2019 Omówienie realizacji inwestycji budowlanych

Ewa Boguta

Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów. Podzielona jest na następujące części:- opis przygotowania do procesu inwestycji budowlanych (od decyzji środowiskowej, analizę urbanistyczną, zasadę dobrego sąsiedztwa w ramach ustalania warunków zabudowy, po decyzję o warunkach zabudowy, z zastosowaniem reżimu specustaw, po projekt budowlany i zagadnienia odpowiedzialności pos

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo budowlane Komentarz

Prawo budowlane Komentarz Wierzbowski omawia zmiany wprowadzone w 2019 i 2019 roku

Marek Wierzbowski

Komentarz do prawa budowlanego przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów. Będzie pomocny również pracownikom naukowym oraz studentom prawa i kierunków technicznych. W trzecim wydaniu komentarza do Prawa budowlanego znajdziesz m.in. omówienie zmian, które weszły w życie w 2017 i 20

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Specustawa mieszkaniowa komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2019 roku

Specustawa mieszkaniowa Komentarz 2019

Komentarze praktyczne

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu:redukcję deficytu mieszkań,ograniczania barier administracyjno-prawnych w zakresie budowy mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach,doprowadzenie do tego, że warunki mieszkaniowe w Polsce nie będą odstawały ponad przeciętną miarę od tych, które panują w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej,znaczące przyspieszenie prz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych Komentarz

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Komentarz

Komentarze praktyczne

Autorzy omawiają m.in. pierwszeństwo inwestycji realizowanych w ramach specustawy, warunki realizacji inwestycji mieszkaniowych na obszarze kolejowym oraz standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Tomasz Filipowicz

Komentarz do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.). Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, często określany mianem ustawy środowiskowej, uwzględnia najnowszy dorobek orzecznictwa, li

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz

Arkadiusz Despot Mładanowicz

Komentarz przeznaczony dla pracowników samorządowych na co dzień zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, a także przedsiębiorców, którzy znajdą w niej cenne wskazówki m.in. w zakresie skutecznego ubiegania się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, także w przypadku ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Będzie również pomocna urbanistom, geodetom, prawnikom praktykom i studentom wydziałów prawa i kierunków technicz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz lexis

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz lexis

Plucińska Filipowicz Alicja

W komentarz autorzy przedstawiają najistotniejsze poglądy doktryny i opinie wynikające z własnych doświadczeń zawodowych, wskazując na możliwości praktycznego wykorzystania przepisów komentowanej ustawy. Szczegółowej analizie poddano regulacje dotyczące wszystkich aspektów działań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, głównie na szczeblu gminy. Walorem opracowania jest też omówienie zagadnień dotyczących wymagań towarzyszących procesom planistycznym z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz Izdebski

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Komentarz Izdebski

Arkadiusz Despot Mładanowicz

Komentarze Lex z 2013 roku są adresowane do praktyków zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, członków samorządowych kolegiów odwoławczych, adwokatów i radców prawnych, również architektom urbanistom w ich pracy zawodowej oraz przedstawicielom nauk rawnych i studentom prawa zainteresowanym poszerzeniem wiedzy w tym zakresie. Komentarz zawiera teksty ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

For took: 385.753ms