Ustawy w praktyce

- Ustawa o pomocy społecznej Komentarz 2019 Beck


Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa o pomocy społecznej Komentarz 2019 Beck

Ustawy w praktyce

Najnowszy komentarz do ustawy o pomocy społecznej stanowi istotne novum wśród publikacji o podobnym charakterze. Jest napisany przez praktyków i skierowany do praktyków. Główny nacisk położony został na problemy z jakimi na co dzień spotykają się pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Obok odwołań do bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych, czytelnik otrzymuje także wzory pism i decyzji gotowych do zastosowania w codziennej pracy i to na każdym etapi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz Beck

Ustawy w praktyce

Komentarz stanowi książkowe opracowanie przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, określanej popularnie jako „cyberustawa". Ustawa implementuje dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dyrektywa NIS). Po raz pierwszy tworzy w Polsce całościowy prewencyjny system cyberbezpieczeństwa, obejmujący operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, podmio

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie Komentarz

Bartłomiej Opaliński

Niniejszy komentarz to jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków , zawierająca: - liczne przykłady wyjaśniające zagadnienia złożonego procesu udostępniania informacji o środowisku oraz związanych z tym innych postępowań, - bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, wyznaczające sposób interpretacji poszczególnych przepisów ustawy, a więc wskazujące sposób jej praktycznego stosowania, - najnowsze zmiany w przepisach ustawy wprowadzone ustawą z 11.9.2015 r. o zu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Nowak Wojciech

Jednostki finansów publicznych nie stosują ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie, a zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej tych jednostek uregulowane są również w ustawie o finansach publicznych i jej rozporządzeniach wykonawczych. Ustawa ta ma pierwszeństwo wobec regulacji zawartych w ustawie o rachunkowości. W celu wyjaśnienia jak w praktyce funkcjonowania JSFP stosować zapisy ustawy o rachunkowości wydawnictwo C.H. Beck przygotowało drugie wydanie pierwszeg

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Specustawa mieszkaniowa komentarz

Specustawa mieszkaniowa komentarz 2019

Ustawy w praktyce

Komentarz do specustawy mieszkaniowej stanowi książkowe opracowanie przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w tym zmian dokonywanych tą ustawą w innych aktach prawnych. Określana jest ona popularnie jako „specustawa mieszkaniowa", nazywana bywa też „lex deweloper". Komentarz stanowi niezbędną lekturę i narzędzie pracy dla wszystkich osób, którym przychodzi stosować lub uwzględniać p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Piotr Wancke

Celem komentarza jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716, dalej: PrzeksztUżytkWieczU), która weszła w życie 5 października 2018 r. Samo przekształcenie dotychczasowego prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nastąpi z dniem 1.1.2019 r. Przez grunty zabudowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz Z płytą CD

Barbara Królak

Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy osób bezpośrednio stosujących jej zapisy. W sposób syntetyczny, uwzględniając poglądy doktryny, orzecznictwo, piśmiennictwo przedstawiono analizę przepisów ustawy. Komentarz adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców- zarówno teoretyków, jak i praktyków. Autorzy skupiają

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Grzegorz Kubalski

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tzw. ustawa o informatyzacji) stanowi podstawowy akt prawny regulujący elektronizację szeroko rozumianej administracji. Nie tylko określa ona siatkę pojęciową – używaną w innych przepisach – ale również obowiązki w zakresie umożliwienia komunikacji elektronicznej, czy udostępniania usług administracyjnych, a także zasady i warunki tworzenia i prowadzenia elektronicznych rejestrów i systemów t

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

Michał Frączkiewicz

Praktyczny komentarz do przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570), który zawiera kompleksowe ujęcie problematyki organizacji i funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych. Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej. Rozpatrują one w szczególności odwołania od decyzji, zażalenia na posta

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawy samorządowe Komentarz

Ustawy samorządowe Komentarz

Ustawy w praktyce

Komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Komentarz ten stanowi pierwsze na rynku opracowanie, które zawiera szczegółową analizę wszystkich zmian do ustaw samorządowych wchodzących w życie w 2018 r., ze szczegól

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 353.005ms