Ustawy w praktyce

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz uwzględnia rekomendacje zawarte w Krajowym planie gospodarki odpadami 2022


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Komentarz uwzględnia rekomendacje zawarte w Krajowym planie gospodarki odpadami 2022

Agnieszka Jezierska Markocka

Praktyczny komentarz uwzględniający najnowsze zmiany w ustawie wprowadzone ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta ma na celu: uwzględnienie rekomendacji zawartych w Krajowym planie gospodarki odpadami 2022, usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzenie zachęt do selektywnego zbierania opadów komunalnych, eliminację ryczałtowego rozliczania przedsiębiorcy o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa o pomocy społecznej Komentarz Beck

Ustawy w praktyce

Najnowszy komentarz do ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) stanowi istotne novum wśród publikacji o podobnym charakterze. Jest napisany przez praktyków i skierowany jest do praktyków. Główny nacisk położony został na problemy, z jakimi na co dzień spotykają się pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Oprócz odwołań do bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych czytelnik otrzymuje także wzory pism i decyzji

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komentarz

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Komentarz Wrona

Grzegorz Wrona

Zdobyta przez autora praktyka o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pozwala uzupełnić dostępną na rynku wiedzę o spostrzeżenie i wnioski wynikające ze stosowania komentowanych przepisów. Prezentowany komentarz ma zatem walor czysto praktyczny. Dzięki komentarzowi Czytelnik otrzymuje m.in. wiedzę o tym jak: Odseparować sprawcę przemocy od ofiary? Wdrożyć procedurę Niebieskiej Karty? Powołać zespół interdyscyplinarny? Stworzyć gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzin

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD dla pracowników jednostek pomocy społecznej

Barbara Krolak

Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy osób bezpośrednio stosujących jej zapisy. W sposób syntetyczny, uwzględniając poglądy doktryny, orzecznictwo, piśmiennictwo przedstawiono analizę przepisów ustawy. Komentarz adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców- zarówno teoretyków, jak i praktyków. Autorzy skupiają

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz Besiekierska

Ustawy w praktyce

Komentarz stanowi książkowe opracowanie przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, określanej popularnie jako „cyberustawa". Ustawa implementuje dyrektywę w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (Dyrektywa NIS). Po raz pierwszy tworzy w Polsce całościowy prewencyjny system cyberbezpieczeństwa, obejmujący operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych, podmio

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Komentarz

Piotr Liwszic

Komentarz stanowi opracowanie przepisów ustawy z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Jego treść skoncentrowana jest na najczęściej pojawiających się wątpliwościach oraz pytaniach dotyczących interpretacji i stosowania ustawy. Autorzy, dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu, w praktyczny sposób opisują zasady przetwarzania danych osobowych oraz przekazują czytelnikowi najistotniejsze w tym zakresie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Nowak Wojciech

Jednostki finansów publicznych nie stosują ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie, a zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej tych jednostek uregulowane są również w ustawie o finansach publicznych i jej rozporządzeniach wykonawczych. Ustawa ta ma pierwszeństwo wobec regulacji zawartych w ustawie o rachunkowości. W celu wyjaśnienia jak w praktyce funkcjonowania JSFP stosować zapisy ustawy o rachunkowości wydawnictwo C.H. Beck przygotowało drugie wydanie pierwszeg

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie Komentarz

Bartłomiej Opaliński

Niniejszy komentarz to jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków , zawierająca: - liczne przykłady wyjaśniające zagadnienia złożonego procesu udostępniania informacji o środowisku oraz związanych z tym innych postępowań, - bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, wyznaczające sposób interpretacji poszczególnych przepisów ustawy, a więc wskazujące sposób jej praktycznego stosowania, - najnowsze zmiany w przepisach ustawy wprowadzone ustawą z 11.9.2015 r. o zu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Piotr Wancke

Celem komentarza jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716, dalej: PrzeksztUżytkWieczU), która weszła w życie 5 października 2018 r. Samo przekształcenie dotychczasowego prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nastąpi z dniem 1.1.2019 r. Przez grunty zabudowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Grzegorz Kubalski

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tzw. ustawa o informatyzacji) stanowi podstawowy akt prawny regulujący elektronizację szeroko rozumianej administracji. Nie tylko określa ona siatkę pojęciową – używaną w innych przepisach – ale również obowiązki w zakresie umożliwienia komunikacji elektronicznej, czy udostępniania usług administracyjnych, a także zasady i warunki tworzenia i prowadzenia elektronicznych rejestrów i systemów t

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck