Ustawy w praktyce

- Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych


Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

Nowak Wojciech

Jednostki finansów publicznych nie stosują ustawy o rachunkowości w pełnym zakresie, a zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej tych jednostek uregulowane są również w ustawie o finansach publicznych i jej rozporządzeniach wykonawczych. Ustawa ta ma pierwszeństwo wobec regulacji zawartych w ustawie o rachunkowości. W celu wyjaśnienia jak w praktyce funkcjonowania JSFP s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Specustawa mieszkaniowa komentarz

Specustawa mieszkaniowa komentarz

Ustawy w praktyce

Komentarz do specustawy mieszkaniowej stanowi książkowe opracowanie przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w tym zmian dokonywanych tą ustawą w innych aktach prawnych. Określana jest ona popularnie jako „specustawa mieszkaniowa", nazywana bywa też „lex deweloper". Komentarz stanowi niezbędn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 181.49 zł 199

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Piotr Wancke

Celem komentarza jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716, dalej: PrzeksztUżytkWieczU), która weszła w życie 5 października 2018 r. Samo przekształcenie dotychczasowego prawa użytkowania wieczystego gruntów zabu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 116.59 zł 129

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

Barbara Królak

Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy osób bezpośrednio stosujących jej zapisy. W sposób syntetyczny, uwzględniając poglądy doktryny, orzecznictwo, piśmiennictwo przedstawiono analizę przepisów ustawy. Komentarz adreso

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 230.99 zł 259

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Grzegorz Kubalski

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tzw. ustawa o informatyzacji) stanowi podstawowy akt prawny regulujący elektronizację szeroko rozumianej administracji. Nie tylko określa ona siatkę pojęciową – używaną w innych przepisach – ale również obowiązki w zakresie umożliwienia komunikacji elektronicznej, czy udostępniania usług administr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 136.39 zł 149

Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych Komentarz

Michał Frączkiewicz

Praktyczny komentarz do przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570), który zawiera kompleksowe ujęcie problematyki organizacji i funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych. Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego ora

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 126.49 zł 139

Ustawy samorządowe Komentarz

Ustawy samorządowe Komentarz

Ustawy w praktyce

Komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Komentarz ten stanowi pierwsze na rynku opracowanie, które zawiera szczegół

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 263.12 zł 299

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

Bartłomiej Opaliński

Niniejszy komentarz to jedyna na rynku publikacja skierowana do praktyków , zawierająca: - liczne przykłady wyjaśniające zagadnienia złożonego procesu udostępniania informacji o środowisku oraz związanych z tym innych postępowań, - bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, wyznaczające sposób interpretacji poszczególnych przepisów ustawy, a więc wskazujące sposób jej prak

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck