Vademecum specjalisty

- Vademecum Inspektora Ochrony Danych RODO książka dla IOD i ADO


Niezbędnik inspektora ochrony danych

Vademecum Inspektora Ochrony Danych RODO książka dla IOD i ADO

Maciej Kołodziej

Książka dla inspektorów IOD i ADO opisujący: rolę i znaczenie Inspektora dla małych, średnich oraz rozbudowanych organizacji, doświadczenia, wskazówki, procedury i narzędzia przydatne w pracy Inspektora, zmiany i zawiłość prawa ochrony danych, wybrane zagadnienia dotyczące prowadzenia telemarketingu oraz e-commerce, wskazówki dotyczące transgranicznego przekazywania danych, zasady stosowania RODO, w tym ponowne spojrzenie na definicje fundamentalne, prowadzenie rejestru czynnoś

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + CD

Vademecum dyrektora domu pomocy społecznej + płyta CD

Vademecum specjalisty

Prezentowana publikacja skupia się na osobie dyrektora DPS, jego kwalifikacjach, uprawnieniach i odpowiedzialności w tym finansowej. Kolejne kwestie opisane w Vademecum to sprawy związane z pobytem osoby umieszczonej w placówce. Wiele miejsca poświęcono relacji DPS z innymi podmiotami a zwłaszcza z urzędem gminy czy ośrodkiem pomocy społecznej a także z środowiskiem lokalnym. Nie bez znaczenia w pracy dyrektora DPS, jest system wynagradzania i premiowania pracowników, a także motyw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego

Vademecum kierownika urzędu stanu cywilnego + płyta CD

Aleksandra Gaffke

Książka omawia zadania i kompetencje kierownika USC ze wskazaniem przepisów prawa oraz aktualnego orzecznictwa sądowego. Podstawowym aktem prawnym jaki reguluje postępowanie kierownika USC jest ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego. Pozostałe zadania kierownika urzędu stanu cywilnego wyznaczają, m.in.:- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (zadania związane z zawarciem małżeństwa, nazwiskiem przyszłych małżonków, powrotem małżonka rozwiedzionego do poprzedniego nazwiska, a takż

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD

Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta + płyta CD

Vademecum specjalisty

Ważną sferą aktywności wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest jego kompetencja do współtworzenia aktów prawa miejscowego, podatków i opłat lokalnych oraz budżetów gminnych. Wójt, burmistrz, prezydent jest głównym organizatorem życia społecznego i gospodarczego gminy, więc w Vademecum nie mogło zabraknąć zagadnień kierowania innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, spółkami komunalnymi, a także gospodarki komunalnej rozumianej w szczególności jako działalność o c

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum głównego księgowego

Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych + płyta CD

Monika Kaczurak Kozak

W książce przedstawiamy „fundamenty” księgowe i finansowe, które pozwolą księgowym zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publicznego zagadnienia i pojęcia (np. plan finansowy, klasyfikacja budżetowa, przychody i rozchody itp.). Publikacja w sposób jasny i kompleksowy przedstawia sektor publiczny z perspektywy głównego księgowego, kładąc akcent na te kwestie, które określają status księgowego i jego obowiązki.Wyjaśnienia prez

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum dyrektora instytucji kultury

Vademecum dyrektora instytucji kultury + płyta CD Beck

Robert Barański

Drugie wydanie książki Vademecum dyrektora instytucji kultury uwzględnia nowelizacje ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a szczególnie ze stycznia 2019 r. oraz nowe zasady wynikające z rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Z tych zmian Czytelnik dowie się o szczegółach powoływania dyrektora danej instytucji kultury

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum zamawiającego z płytą CD

Vademecum zamawiającego z płytą CD

Vademecum specjalisty

Informacje przedstawione w publikacji uwzględniają zmiany obowiązujące od 28.7.2016 r. wprowadzone ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.). Przystępny język, praktyczne przykłady, wzory i wskazówki doświadczonych praktyków pozwolą skutecznie krok po kroku przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia, przejść przez nie i zawrzeć umowę, a także być przygotowanym na ewentualną

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum specjalisty

Fundament pracy skarbnika, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia Z uwagi na duży obszar zagadnień, z którymi spotyka się skarbnik JST w swojej codziennej pracy. W książce przedstawiamy „fundamenty” kadrowe, organizacyjne, budżetowe, finansowe i księgowe, które pozwolą skarbnikom zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publicznego zagadnienia i pojęcia (np. wolne środki, mechanizm podzielonej płatności w VAT, zarządzanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum ABI Część 2 Przygotowanie do roli Inspektora Ochrony Danych

Vademecum ABI Część 2 Przygotowanie do roli Inspektora Ochrony Danych

Maciej Kołodziej

Publikacja prezentuje opis czynności które musi podjąć Administrator Bezpieczeństwa Informacji, przyszły Inspektor Ochrony Danych, wspierając Administratora Danych Osobowych, aby do 25 maja 2018 r. organizacja była w pełni gotowa na wejście w życie obowiązujących przepisów ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych. Niniejsza publikacja to praktyczny poradniki dla ABI opisujący:- Jak zidentyfikować potrzeby i obowiązki ADO, ABI oraz IOD w organizacji,- Jak pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego

Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego + płyta CD

Vademecum specjalisty

Głównym zadaniem sekretarza gminy, wynikającym z art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, jest organizacja pracy urzędu (zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu, w tym prawidłowy obieg dokumentów, rozpatrywanie skarg i wniosków itp.). Nie jest to samodzielna kompetencja, bowiem za określenie organizacji i zasad funkcjonowania urzędu odpowiedzialny jest wójt. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym stanowią jednak, że wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim im

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck