Wojciech Gonet

- Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami


Pełnomocnictwo prokura

Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami

Wojciech Gonet

Książka jest przeznaczona dla notariuszy, aplikantów notarialnych, radców prawnych, adwokatów oraz referendarzy sądowych. W publikacji przestawiono zasady właściwej reprezentacji różnych podmiotów (w tym: Skarbu Państwa, przedsiębiorców w upadłości, przedsiębiorców realizujących postępowanie restrukturyzacyjne, spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego, osób małoletnich, osób ubezwłasnowolnionych całkowicie i częściowo) przy zawieraniu umów związ

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podatki

Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce notarialnej

Wojciech Gonet

Książka przeznaczona dla notariuszy i doradców podatkowych, będzie też użyteczna dla pracowników urzędów skarbowych. Obrót nieruchomościami może być przedmiotem opodatkowania według kilku ustaw podatkowych. W książce zostały wyjaśnione i zobrazowane przykładami skomplikowane zagadnienia związane z rozstrzygnięciem kiedy obrót nieruchomościami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a kiedy podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Autorzy szczegółowo omawia

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo pierwokupu nieruchomości

Prawo pierwokupu nieruchomości

Wojciech Gonet

Problematyka prawa pierwokupu nieruchomości jest bardzo rozbudowana – została uregulowana w ponad 20 aktach prawnych. Stosowanie przepisów dotyczących prawa pierwokupu w praktyce jest dość trudne ze względu na złożoność regulacji. Nie ułatwia stosowania przepisów prawa o pierwokupie posługiwanie się orzecznictwem sądów, gdyż bywa ono rozbieżne. W publikacji zostały w przystępny i praktyczny sposób omówione regulacje m.in.:- prawa pierwokupu nieruchomości rolnych, leśny

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo podatkowe Kazusy z rozwiązaniami

Prawo podatkowe Kazusy z rozwiązaniami

Bigas Adam

Zbiór kazusów wraz z komentarzem i rozwiązaniami zadań problemowych i obliczeniowych z zakresu 14 ustaw podatkowych został przygotowany na podstawie zagadnień, które mogą powodować największe wątpliwości. Opracowanie daje nie tylko możliwość sprawdzenia się przed egzaminem, lecz także pomaga pogłębić zdobytą wiedzę.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami

Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami

Wojciech Gonet

Zawieranie umów sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości oraz umów obciążenia nieruchomości (tj. służebności osobistych, gruntowych, przesyłu, hipoteki oraz użytkowania) wymaga właściwej reprezentacji stron tych umów, aby nie doprowadzić do nieważności aktu notarialnego. Dotyczy to również przypadków, gdy strona umowy nie uzyskała wymaganej zgody jakiegoś podmiotu lub organu na jej zawarcie. Te złożone kwestie związane z przypadkami, kiedy wymagane jest uzyskanie zgo

Wydawnictwo: LexisNexis

Komentarz do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Komentarz do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Wojciech Gonet

Stan prawny na 1 września 2009r. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi jest nową regulacją prawną określającą kolejny, po zamówieniach publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym, sposób realizacji zadań publicznych. Przewidziane w niej rozwiązania umożliwiają realizację inwestycji budowlanych i usług (gminnych i krajowych) ze środków podmiotu prywatnego. KOMENTARZE PRAKTYCZNE

Wydawnictwo: LexisNexis

Spółki komunalne

Spółki komunalne

Wojciech Gonet

Problematyka spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego jest uregulowana w kilku aktach prawnych, co przyczynia się w praktyce do konieczności ustalenia hierarchii ich stosowania. W książce omówiono zagadnienia dotyczące rodzajów spółek, jakie mogą być tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty i województwa samorządowe. Przedstawiono funkcjonowanie spółek komunalnych, kompetencje organów spółek oraz nadzór nad spółkami komunalnymi s

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym Wzory umów i pism

Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym Wzory umów i pism

Wojciech Gonet

Partnerstwo publiczno-prywatne w wielu krajach jest efektywnym sposobem realizacji inwestycji i usług w sektorze publicznym. W Polsce uchwalono już drugą ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Poprzednia ustawa z 2005 r. nie znalazła jednak praktycznego zastosowania. Książka zawiera komentarz do nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która weszła w życie 27 lutego 2009 r. W komentarzu oprócz omówienia zagadnień teoretycznoprawnych, Autor przedstawia kolejne etapy reali

Wydawnictwo: LexisNexis Polska