Wojciech Klyta

- Prawo restrukturyzacyjne Komentarz


Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Prawo restrukturyzacyjne Komentarz

Halina Buk

Komentarz jest skierowany do doradców restrukturyzacyjnych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także do dłużników i wierzycieli. W komentarzu szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin prawa (w tym prawa pomocy publicznej i rachunkowości) szczegółowo, a zarazem w sposób praktyczny omówiło obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. przepisy nowej ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. Jej głównym celem było wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzen

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo upadłościowe Komentarz

Prawo upadłościowe Komentarz

Aleksander Jerzy Witosz

Komentarz jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją prof. Antoniego Witosza. Nowa edycja skupia się na konsekwencjach przywrócenia prawu upadłościowemu jego podstawowej funkcji likwidacyjnej. Autorzy - specjaliści z różnych dziedzin prawa (w tym sędziowie i doradcy restrukturyzacyjni) oraz rachunkowości - analizują dotychczasowy dorobek piśmiennictwa i orzecznictwa w celu maksymalnego wykorzystania zdobytych doświadczeń d

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych

Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych

Wojciech Klyta

W swej rozprawie habilitacyjnej dr Wojciech Klyta omawia uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych. Formułuje definicję międzynarodowego prawa o niewypłacalności oraz wskazuje zasadnicze kierunki jego rozwoju, proponując równocześnie własny podział występujących w świecie rozwiązań dotyczących uznawania zagranicznych postępowań upadłościowych. Zasadniczą część rozprawy stanowi próba odszukania prawa właściwego dla podstawowych skutków uznania zagranicznych p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska