Wojciech Kotowski

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz


Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz

Wojciech Kotowski

W komentarzu szczegółowo zaprezentowano m.in. penalizację posiadania, obrotu, wytwarzania substancji psychotropowych, środków odurzających i substancji psychoaktywnych.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Prawo o prokuraturze Komentarz

Prawo o prokuraturze Komentarz

Andrzej Kiełtyka

Komentarz jest obszernym i zarazem kompleksowym komentarzem do obowiązującej od ponad roku nowej ustawy - Prawo o prokuraturze, wprowadzającej istotne zmiany w zasadach działania tego organu. Uregulowania przyjęte w nowej ustawie dotyczą m.in.:- przywrócenia w strukturze stanowiska Prokuratora Krajowego, utworzenia prokuratur krajowych i regionalnych,- powierzenia funkcji Prokuratora Genera

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 177.11 zł 239

Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT

Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT

Irena Ożóg

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje również pracowników administracji rządowej i samorządowej, księgowych, pracowników działów sprzedaży, menedżerów i przedsiębiorców, a także przedstawicieli nauki. W opracowaniu omówiono m.in.: - pojęcia dobrej wiary oraz należytej staranności i reguły ostrożności, od których z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 111.59 zł 149

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Wojciech Kotowski

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) oraz ustawy z 24.8.2001 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1149 ze zm.). Ponadto komentarz wzbogacone zostało o wzory pism procesowych m.in.: - zawiadomienie o niekierowaniu wniosku o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Wojciech Kotowski

Publikacja uwzględnia nowe poglądy doktryny, najnowszą literaturę oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych. Komentarz uwzględnia także najnowsze zmiany w obowiązującym prawie wprowadzone:- 1) ustawą z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) – zmiany wchodzą w życie 1.7.2015 r., dlatego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz Kładoczny

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz Kładoczny

Wojciech Kotowski

Książka stanowi komentarz do wybranych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które obowiązują od 9 grudnia 2011 r. Zmiany w przepisach, które dokonały się w związku z nowelizacją mają charakter przełomowy nie tylko dla litery, ale także dla praktyki stosowania przepisów prawa karnego. Od roku 2000 do 2011 mieliśmy do czynienia w polskim prawie karnym z pełną kryminaliz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarze LexisNexis

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarze LexisNexis

Wojciech Kotowski

Komentowana ustawa została uchwalona 29 lipca 2005 r. Była wielokrotnie zmieniana, by doczekać się tekstu jednolitego, opublikowanego 2 lutego 2012 r., którego ogłoszenie nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy. Jest oczywiste, że nowelizacje były podyktowane potrzebą znalezienia lekarstwa na powstrzymanie tego rozwijającego się do niebezpiecznych rozmiarów zjawiska. Ustawa

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Prawo o ruchu drogowym Komentarz

Prawo o ruchu drogowym Komentarz

Wojciech Kotowski

Prezentowana publikacja stanowi trzecie wydanie komentarza do ustawy Prawoo ruchu drogowym, regulującej przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Przedstawiono w niej także analizę przestępstw i wykroczeń drogowych,ściśle związanych z ustawą. Książka zawiera wykaz 73 aktów prawnych, stanowiących przepisy wykonawcze do ustawy, wraz z obszernym omówieniem. Do oprac

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o Policji Komentarz praktyczny

Ustawa o Policji Komentarz praktyczny

Wojciech Kotowski

Autor w przystępny sposób, wynikający z praktycznego charakteru publikacji, omawia przepisy ustawowe, w tym najnowsze regulacje dotyczące: zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie, stosowania przez Policję urządzeń uniemożliwiających telekomunikacje, działań Policji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, nowej bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy DNA

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

Wojciech Kotowski

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym jest nowym aktem prawnym, mającym na celu doskonalenie metod rozwiązywania problemów prawnych wynikających z nieodpowiedzialnego postępowania podmiotów skłonnych do naruszania prawa i tym samym czyniących krzywdę m. in. konsumentom, którzy zaufali produktowi przez skuteczną – nie zawsze rzetelną – jego reklamę. Publikacja ma

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin