Wojciech Kotowski

- Prawo o prokuraturze Komentarz


Prawo o prokuraturze Komentarz

Prawo o prokuraturze Komentarz

Andrzej Kiełtyka

Komentarz jest obszernym i zarazem kompleksowym komentarzem do obowiązującej od ponad roku nowej ustawy - Prawo o prokuraturze, wprowadzającej istotne zmiany w zasadach działania tego organu. Uregulowania przyjęte w nowej ustawie dotyczą m.in.:- przywrócenia w strukturze stanowiska Prokuratora Krajowego, utworzenia prokuratur krajowych i regionalnych,- powierzenia funkcji Prokuratora Generalnego Ministrowi Sprawiedliwości, który jest przełożonym wszystkich prokuratorów,- zniesienia p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz 2019

Wojciech Kotowski

W komentarzu szczegółowo zaprezentowano m.in.: penalizację posiadania, obrotu, wytwarzania substancji psychotropowych, środków odurzających i substancji psychoaktywnych, postępowanie z osobami uzależnionymi, zakres zadań podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii, prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej. Nowe wydanie komentarza zawiera szczegółowe omówienie m.in. ostatniej ważnej zmiany do ustawy dotyczącej penalizacji cz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT

Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT

Irena Ożóg

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje również pracowników administracji rządowej i samorządowej, księgowych, pracowników działów sprzedaży, menedżerów i przedsiębiorców, a także przedstawicieli nauki. W opracowaniu omówiono m.in.: - pojęcia dobrej wiary oraz należytej staranności i reguły ostrożności, od których zależy prawo do odliczenia VAT naliczonego,- procedury weryfikacji kontrahentów,- nieprawidłowośc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Wojciech Kotowski

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) oraz ustawy z 24.8.2001 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1149 ze zm.). Ponadto komentarz wzbogacone zostało o wzory pism procesowych m.in.: - zawiadomienie o niekierowaniu wniosku o ukaranie,- zawiadomienie sądu o nieprzystąpieniu do postępowania w charakterze oskarżyciela publ

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Wojciech Kotowski

Publikacja uwzględnia nowe poglądy doktryny, najnowszą literaturę oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych. Komentarz uwzględnia także najnowsze zmiany w obowiązującym prawie wprowadzone:- 1) ustawą z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) – zmiany wchodzą w życie 1.7.2015 r., dlatego też Autorzy omówili podwójny stan prawny; ustawa zawiera zmiany dotyczące m.in.:- wyłączenia s

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz Kładoczny

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz Kładoczny

Wojciech Kotowski

Książka stanowi komentarz do wybranych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które obowiązują od 9 grudnia 2011 r. Zmiany w przepisach, które dokonały się w związku z nowelizacją mają charakter przełomowy nie tylko dla litery, ale także dla praktyki stosowania przepisów prawa karnego. Od roku 2000 do 2011 mieliśmy do czynienia w polskim prawie karnym z pełną kryminalizacją przestępstw posiadania narkotyków, która miała doprowadzić do zwiększenia wykrywalności

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarze LexisNexis

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarze LexisNexis

Wojciech Kotowski

Komentowana ustawa została uchwalona 29 lipca 2005 r. Była wielokrotnie zmieniana, by doczekać się tekstu jednolitego, opublikowanego 2 lutego 2012 r., którego ogłoszenie nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy. Jest oczywiste, że nowelizacje były podyktowane potrzebą znalezienia lekarstwa na powstrzymanie tego rozwijającego się do niebezpiecznych rozmiarów zjawiska. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii jest tak skonstruowana, że jeżeli wszystkie podmioty, które zost

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Prawo o ruchu drogowym Komentarz

Prawo o ruchu drogowym Komentarz

Wojciech Kotowski

Prezentowana publikacja stanowi trzecie wydanie komentarza do ustawy Prawoo ruchu drogowym, regulującej przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego. Przedstawiono w niej także analizę przestępstw i wykroczeń drogowych,ściśle związanych z ustawą. Książka zawiera wykaz 73 aktów prawnych, stanowiących przepisy wykonawcze do ustawy, wraz z obszernym omówieniem. Do opracowania załączone zostały: wykaz znaków i sygnałów drogowych w formie graficznej taryfi kator m

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o Policji Komentarz praktyczny

Ustawa o Policji Komentarz praktyczny

Wojciech Kotowski

Autor w przystępny sposób, wynikający z praktycznego charakteru publikacji, omawia przepisy ustawowe, w tym najnowsze regulacje dotyczące: zatrzymania sprawców przemocy w rodzinie, stosowania przez Policję urządzeń uniemożliwiających telekomunikacje, działań Policji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, nowej bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy DNA i procedurach z nią związanych, obowiązku policjanta informowania o podjęciu przez jego małżo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

Wojciech Kotowski

Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym jest nowym aktem prawnym, mającym na celu doskonalenie metod rozwiązywania problemów prawnych wynikających z nieodpowiedzialnego postępowania podmiotów skłonnych do naruszania prawa i tym samym czyniących krzywdę m. in. konsumentom, którzy zaufali produktowi przez skuteczną – nie zawsze rzetelną – jego reklamę. Publikacja ma na celu przybliżenie zasad sądowego postępowania cywilnego w sprawach, w których jest dochodzone

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin