Wojciech Maciejko

- Alimenty Ignaczewski Sądowe Komentarze Tematyczne


Alimenty Ignaczewski Sądowe Komentarze Tematyczne

Alimenty Ignaczewski Sądowe Komentarze Tematyczne

Jacek Ignaczewski

Sądowe Komentarze Tematyczne to seria wydawnicza, stworzona przez praktyków – z myślą o praktykach. Ma ona za zadanie dostarczyć im przydatnego i wszechstronnego narzędzia pracy. Każdy tom serii zawiera przekrojowe ujęcie problematyki objętej tytułem danej publikacji. Poszczególne tomy składają się z:- komentarza tezowego – zawierającego syntetyczne ujęcie najważniejszych kwestii dotyczących omawianego zagadnienia prawnego,- części opisowej – stanowiącej rozwinięcie i

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Świadczenia rodzinne Komentarz

Świadczenia rodzinne Komentarz 2019

Wojciech Maciejko

Komentarz w sposób wyczerpujący analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Obszerne wywody obejmują zagadnienia związane z: ustalaniem praw do świadczeń rodzinnych, wysokością świadczeń, okresem przysługiwania, wypłatą świadczeń, ich utratą oraz wygaśnięciem. W ramach zagadnień procesowych przeprowadzono wykładnię unormowań regulujących: wszczęcie postępowania adminis

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem dla pracowników organów pomocy społecznej

Katarzyna Dokukin

Książka zawiera zestaw wzorów decyzji wydawanych w sprawach pomocy społecznej wraz z praktycznym omówieniem każdego z elementów rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Sposób formułowania argumentacji ma pomóc pracownikom organów pomocy społecznej, biorącym udział w procesie wydawania decyzji, minimalizować liczbę odwołań uwzględnianych przez samorządowe kolegia odwoławcze. Po każdej decyzji zamieszczono komentarz wskazujący jej podstawę prawną oraz podstawowe problemy, jakie p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o drogach publicznych

Ustawa o drogach publicznych

Wojciech Maciejko

W komentarzu poddano szczegółowej analizie zasady podziału dróg publicznych, ustrój i właściwości organów administracji drogowej, zasady korzystania z pasa drogowego, skrzyżowań i tuneli. Wnikliwie omówiono również kwestie wymierzania kar pieniężnych za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego w przepisach o ruchu drogowym. W książce szczegółowo przedstawiono także zmianę – wprowadzoną ustawą z 7 listopada 2008 r. o zmianie u

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Aneta Korcz Maciejko

Rok 2008 obfitował w nowelizacje regulacji dotyczących świadczeń rodzinnych. Ogromna większość z wprowadzonych przez ustawodawcę przemian wynikała z obowiązku wykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokami z 23.10.2007 rok, P 28/08 (Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1446), z 18.7. 2008 rok, P 27/08 (Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 872) oraz z 22.7.2008 rok, P 41/07 (Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 875) uwzględnił pytania prawne Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Gdańsku i w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

świadczenia rodzinne

świadczenia rodzinne

Wojciech Maciejko

Komentarz w szczegółowy sposób analizuje poszczególne instytucje ustawy o świadczeniach rodzinnych, zarówno materialnoprawne, jak i z zakresu postępowania administracyjnego. Obszerne wywody obejmują zagadnienia związane z: * ustalaniem prawa do świadczeń rodzinnych, * wysokością świadczeń, * okresem przysługiwania, * wypłatą świadczeń, ich utratą oraz wygaśnięciem. W ramach zagadnień procesowych przeprowadzono wykładnię unormowań regulujących: * wszczęcie postępowan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Świadczenia emerytalne Komentarz

Świadczenia emerytalne Komentarz

Alicja Kopeć

Komentarz Świadczenia emerytalne szeroko omawia ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych oraz z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. W komentarzu uwzględniono najnowszy stan prawny, orzecznictwo, urzędowe interpretacje organów administracji oraz poglądy doktryny

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

DECYZJE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁEWZORY Z KOM/Z CD

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem

Katarzyna Dokukin

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska