Wojciech Piątek

- Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser


Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Duże Komentarze Becka

Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omówiona problematyka dotycząca takich zagadnień, jak:- egzekucja należności pieniężnych,- egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym,- postępowanie zabezpieczające oraz- odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej.W Kome

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami

Roman Hauser

Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Oprócz uwag dotyczących poszczególnych instytucji postępowań administracyjnych oraz procesu sądowoadministracyjnego zawiera rozważania na temat: - problematyki czynności procesowych,- zależności występujących między wskazanymi postępowaniami,- odrębności, jakie w stosunku do tych postępowań zo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wojciech Piątek

Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy książki Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych odpowiadają między innymi na pytania: - jak prowadzić egzekucję na rzecz wierzycieli krajowych i zagranicznych,- jakie informacje musi zaw

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

System Prawa Administracyjnego Procesowego TOM 2

System Prawa Administracyjnego Procesowego TOM 2

Grzegorz Łaszczyca

System Prawa Administracyjnego Procesowego. TOM II. Część 2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10

Sądowa kontrola administracji publicznej Tom 10

Roman Hauser

Tom 10 zawiera szczegółowe omówienia poświęcone sądowej kontroli administracji. Autorzy w pierwszej części omawiają problematykę ogólną, tj. genezę, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce, jego konstytucyjne podstawy oraz zasady postępowania sądowoadministracyjnego. Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany wynikające z ustawy z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami adminis

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami

Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami

Wojciech Piątek

Publikacja zawiera schematy i teksty ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo o ustroju sądów administracyjnych, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uwzględniono m.in. ustawę z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), wprowadzającą zmiany do kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy - Prawo o post

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Przemysław Szustakiewicz

Publikacja to praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), stanowiącej jedną z najpoważniejszych reform ustrojowych, dotyczących organów wymiaru sprawiedliwości podejmowanych po 1989 r., która jednocześnie w istotny sposób wpłynęła na funkcjonowanie administracji publicznej. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W szczególności: - prze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Roman Hauser

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające m.in. z ustawy z 11.10.2013 r., dotyczące m.in.:- właściwości miejscowej organu egzekucyjnego,- zmiany katalogu należności pieniężnych państw członkowskich, które podlegają egzekucji administracyjnej,- rezygnacji z potrzeby uzyskiwania zgody wierzyciela na zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego,- odrębnej procedury wnoszenia i rozpatrywania podań, do rozpatrzenia których wła

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Roman Hauser

Opracowanie stanowi 6 wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji. Jest dziełem znakomitego grona autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omówiona problematyka związana z takimi za

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Wojciech Piątek

Książka stanowi pierwsze monografi czne opracowanie podstaw skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Poruszona w niej została nie tylko problematyka teoretycznoprawna, dotycząca prawidłowej konstrukcji podstaw kasacyjnych w obowiązującym dwuinstancyjnym modelu sądownictwa administracyjnego, lecz także problematyka funkcjonowania podstaw kasacyjnych w praktyce orzeczniczej NSA. Na uwagę zasługuje analiza orzecznictwa sądów administracyjnych przeprowadzona pod kątem

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

For took: 384.277ms