Wojdylak Sputowska

- Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP


Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP

Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP

Wojdylak Sputowska Zofia

W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zmieniona nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1020 z późn. zm.), oraz akty wykonawcze wydane w celu wykonania tej ustawy. Uwzględniono również zasady prawidłowego wydatkowania środków publicznych oraz standardy kontroli zarządczej

Wydawnictwo: ODDK

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zofia Wojdylak Sputowska

Począwszy od 1 stycznia 2019 r., ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2247), zmieniły się zasady postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym tego podatku. Dodano kolejne, nowe kryterium zwrotu podatku akcyzowego, tj. kryterium z tytułu posiadania tzw. dużych jednostek przeliczeniowych bydła w gospodarstwie producenta rolnego. To kryterium oraz zmienione wyso

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)

Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń

Zofia Wojdylak Sputowska

Książka z kodeksu postępowania administracyjnego zawiera istotne zmiany w zakresie procedowania przed organami administracji publicznej stosującymi na co dzień postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 r., a wprowadzone nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935). Wzorcowa dokumentacja wykorzystywana w postępowaniu administracyjnym – 145

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem

Zofia Wojdylak Sputowska

Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.) jako środki egzekucyjne

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST

Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST

Zofia Wojdylak Sputowska

Książka zawiera 156 wzorów pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń w zakresie postępowania podatkowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Dokumenty mają formę szablonów, pozwalających przyjąć określoną koncepcję rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy podatkowej. Wiele wzorów sporządzono wprowadzając w nich wariantowość rozwiązań. Każdy wzór opatrzony praktycznym komentarzem to doskonała pomoc przy sporządzaniu dokumentacji podatkowej w JST. Książka Postępowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Audyt wewnętrzny programu 500+

Audyt wewnętrzny programu 500+

Zofia Wojdylak Sputowska

Książka przeznaczona jest dla audytorów oraz pracowników kontroli wewnętrznej oraz wszystkich tych osób, którym powierzono obowiązki prowadzenia zadań w zakresie postępowania związanego ze świadczeniem wychowawczym oraz innych zadań mających istotny wpływ na zarządzanie dotacją celową na realizację Programu Wsparcia Rodziny „500,”. Wzory list kontrolnych postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, w tym. dot. m.in.: - wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Opłata reklamowa wzory uchwał, postanowień i decyzji z komentarzem

Opłata reklamowa wzory uchwał, postanowień i decyzji z komentarzem

Zofia Wojdylak Sputowska

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zmienioną przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774 z późn. zm.), rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Niniejsze opracowanie to komplet wzorcowej dokumentacji – 58 wzorów uchwał, postanowień, decyzji i protokołów związa

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych - wzory pism postanowi

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych - wzory pism postanowi

Wojdylak Sputowska

Publikacja prezentuje zbiór różnych, gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych: postanowień, zażaleń i instrukcji, które zgodnie ze swoją pozycją powinien sporządzać wierzyciel należności pieniężnych. Opracowanie zawiera także kilka wzorów dokumentów wpisujących się swoimi rozwiązaniami w system kontroli zarządczej – wzory te mają na celu uszczelnienie systemu zarządzania jednostką sektora finansów publicznych w zadaniach dotyczących dochodzenia należności

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Pobór i kontrola opłaty śmieciowej 61 wzorów zarządzeń pism protokołów i decyzji z objaśnieniami

Pobór i kontrola opłaty śmieciowej 61 wzorów zarządzeń pism protokołów i decyzji z objaśnieniami

Wojdylak Sputowska Zofia

Gotowy do wdrożenia zespół wzorów pism i postanowień samorządowego organu podatkowego poprawnego w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: podpowie, jakim sposobem przeprowadzić proceduralnie czynności sprawdzające związane z przyjmowaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; pomoże w postepowaniu podatkowym zmierzającym do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; ułatwi wykonanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 120 wzorów z suplementem

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 120 wzorów z suplementem

Wojdylak Sputowska Zofia

GOTOWY WZORZEC INSTRUKCJI, który: pomoże zorganizować Referat Egzekucji Administracyjnej w urzędzie: – zadania i organizacja pracy Referatu Egzekucji Administracyjnej , biurowość – wskazówki dotyczące ogólnych kodeksów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera gotowe do wykorzystania wzory: – zarządzeń – postanowień – pism – wniosków związanych z postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi omawia poszczeg

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK