Wolters Kluwer

- Brant and Helms Fundamentals of Diagnostic Radiology


Brant and Helms Fundamentals of Diagnostic Radiology

Brant and Helms Fundamentals of Diagnostic Radiology

Wolters Kluwer

Trusted by radiology residents, interns, and students for more than 20 years, Brant and Helms Fundamentals of Diagnostic Radiology, 5th Edition delivers essential information on current imaging modalities and the clinical application of todays technology. Comprehensive in scope, it covers all subspecialty areas including neuroradiology, chest, breast, abdominal, musculoskeletal imaging, ultrasound, pediatric imaging, interventional techniques, and nuclear radiology. Full-color images, updated co

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Wolters Kluwer

Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wraz ze wszystkimi protokołami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami ekwiwalencyjnymi, a także tekst Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. W zbiorze uwzględniono w szczególności ostatnie zmieniające traktaty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom):- 2015/2422 z 16 grudnia 2015 r. zmieniające Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Wolters Kluwer

Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z wybranymi przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw: - z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 12); - z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dziennik Ustaw poz. 317); - wyroku Trybunału Konstytucy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

Wolters Kluwer

Stan prawny na: 22.08.2018 r. W najnowszym 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece; - z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw; - z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw; - z 5 lipca 2018 r. o zarzą

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Finanse publiczne

Finanse publiczne

Wolters Kluwer

Stan prawny na: 23.08.2018 r. W 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Honeste Procedere Księga Jubileuszowa dedykowa

Honeste Procedere Księga Jubileuszowa dedykowa

Wolters Kluwer

Autorami księgi, poświęconej zagadnieniom z zakresu postępowania cywilnego, a także organizacji i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz filozofii prawa, są najwybitniejsi polscy naukowcy, w tym w szczególności procesualiści cywilni – nie tylko teoretycy prawa, ale także praktycy. Znalazły się w niej przede wszystkim artykuły dotyczące wybranych problemów wyłaniających się na tle stosowania przepisów KPC, m.in. o procesie cywilnym, postępowaniu nieprocesowym czy post

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Kodeks pracy

Kodeks pracy

Wolters Kluwer

Stan prawny na: 01.2018 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji. Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków. Zmiany: - od 1 września 2017 r.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny

Wolters Kluwer

Stan prawny na: 10.08.2018 r. W 7. wydaniu przepisów uwzględniono najnowsze zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, - z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy, ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami Kodeksu cywilnego objaśniają ich sens. Publikacja j

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego przepisy 2019

Wolters Kluwer

Stan prawny na: 13.08.2018 r. W 9. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 26 stycznia 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej, - z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, - z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki prz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Ustawa

Wolters Kluwer

Stan prawny na: 21.08.2018 r. W 7. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej; - z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy, ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem ty

Wydawnictwo: Wolters Kluwer