Wolters Kluwer

- Kodeks postępowania karnego przepisy Wolters


Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego przepisy Wolters

Wolters Kluwer

Stan prawny na: 10.10.2019 r. W 11. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. W książce zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami objaśniają ich sens. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów oraz osób, którym niezbędna jest znajomość przepis

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Przepisy 2019 Wolters

Wolters Kluwer

Stan prawny na: 15.08.2018 r. W 8. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. W opracowaniu zamieszczono skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane kolorowym tłem tytuliki przed artykułami Kodeksu spółek handlowych objaśniają ich sens. Publikacja jest pr

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Przepisy 2019

Wolters Kluwer

Stan prawny na: 5.09.2019 r. W 20. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. W książce zamieszczono skorowidze przedmiotowe do obu kodeksów u

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wolters Kluwer

Stan prawny na: 29.08.2019 r. W 17. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, z 4 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. W książce zamieszczono skorowidze przedmiotowe ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcent

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Zbiór cywilny 2019 PLUS

Zbiór cywilny PLUS 2020 Wolters

Wolters Kluwer

Stan prawny na 01.01.2017 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2017 (wyd. 7) KODEKS CYWILNY od 8 września 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 1311 ze zm.) od 7 października 2016 r. - ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dziennik Ustaw poz. 1579) od 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Zbiór karny 2019 PLUS

Zbiór karny PLUS 2020 Wolters

Wolters Kluwer

Stan prawny na 01.01.2017 r. Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 7) KODEKS KARNY od 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 2138) od 1 października 2017 r. - ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dziennik Ustaw poz. 862). KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO od 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Zbiór cywilny PLUS 2019

Zbiór cywilny PLUS Wolters

Wolters Kluwer

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I). Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Prawo upadłościowe. Komornicy sądowi i egzekucja. Stan prawny: 19 kwietnia 2017 r. Zmiany do Zbioru

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Zbiór karny PLUS 2019

Zbiór karny PLUS

Wolters Kluwer

Stan prawny na 05.05.2017 r.Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 8)KODEKS KARNY- od 1 marca 2017 r. - ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 244)- od 27 kwietnia 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 768)- od 13 lipca 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 0.00 zł 0

Zbiór cywilny 2019 PLUS

Zbiór cywilny PLUS 2020 LEX

Wolters Kluwer

Stan prawny na 29.08.2017 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2017 (wyd. 9) KODEKS CYWILNY od 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dziennik Ustaw poz. 933) od 27 czerwca 2017 r. - ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencjii (Dziennik Ustaw poz. 1132) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO od 27 kwietnia 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie u

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 0.00 zł 0

Zbiór karny 2019 PLUS

Zbiór karny PLUS 2020

Wolters Kluwer

Stan prawny na 31.08.2017 r. Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 9) KODEKS KARNY od 31 maja 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dziennik Ustaw poz. 952) od 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw poz. 966) od 24 czerwca 2017 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 czerwca 2017 r., P 124/15 (Dziennik Ustaw poz. 1214) od 13 li

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 0.00 zł 0