ZAGROBELNY K

- Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane


Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

Zagrobelny Krzysztof

Przepis art. 647 KC w pierwotnym brzmieniu stanowił, że przez umowę o roboty budowlane jednostka gospodarki uspołecznionej (wykonawca) zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a druga jednostka gospodarki uspołecznionej (inwestor) zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck