Zofia Wojdylak Sputowska

- Postępowanie egzekucyjne w administracji wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych z suplementem elektronicznym


Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Postępowanie egzekucyjne w administracji wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych z suplementem elektronicznym

Zofia Wojdylak Sputowska

Znowelizowana ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od 2020 roku wzmocniła pozycję wierzyciela należności pieniężnych – wierzyciel niebędący równocześnie organem egzekucyjnym, ale także w sytuacji kiedy przepisy prawa przyznają mu status organu egzekucyjnego, obowiązany będzie jeszcze bardziej niż do tej pory prowadzić tzw. orzecznictwo wierzycielskie, a także ściśle współpracować z organami egzekucyjnymi. Stopniowo też postępowanie egzekucyjne oraz wydawa

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 150.15 zł 199.5

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem i objaśnieniami (z suplementem elektronicznym)

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych. Wzory podstawowych dokumentów z komentarzem

Zofia Wojdylak Sputowska

Wszystkie wzory dokumentów zawarto w suplemencie elektronicznym w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.) jako środki egzekucyjne

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Audyt wewnętrzny programu 500+

Audyt wewnętrzny programu 500+ wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej

Zofia Wojdylak Sputowska

Książka przeznaczona jest dla audytorów oraz pracowników kontroli wewnętrznej oraz wszystkich tych osób, którym powierzono obowiązki prowadzenia zadań w zakresie postępowania związanego ze świadczeniem wychowawczym oraz innych zadań mających istotny wpływ na zarządzanie dotacją celową na realizację Programu Wsparcia Rodziny „500,”. Wzory list kontrolnych postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, w tym. dot. m.in.: - wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST

Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST wzory pism postanowień decyzji i zaświadczeń z suplementem elektronicznym

Zofia Wojdylak Sputowska

Książka zawiera 156 wzorów pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń w zakresie postępowania podatkowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Dokumenty mają formę szablonów, pozwalających przyjąć określoną koncepcję rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy podatkowej. Wiele wzorów sporządzono wprowadzając w nich wariantowość rozwiązań. Każdy wzór opatrzony praktycznym komentarzem to doskonała pomoc przy sporządzaniu dokumentacji podatkowej w JST. Książka Postępowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)

Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń

Zofia Wojdylak Sputowska

Książka z kodeksu postępowania administracyjnego zawiera istotne zmiany w zakresie procedowania przed organami administracji publicznej stosującymi na co dzień postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 r., a wprowadzone nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935). Wzorcowa dokumentacja wykorzystywana w postępowaniu administracyjnym – 145

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zofia Wojdylak Sputowska

Począwszy od 1 stycznia 2019 r., ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2247), zmieniły się zasady postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym tego podatku. Dodano kolejne, nowe kryterium zwrotu podatku akcyzowego, tj. kryterium z tytułu posiadania tzw. dużych jednostek przeliczeniowych bydła w gospodarstwie producenta rolnego. To kryterium oraz zmienione wyso

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Opłata reklamowa wzory uchwał, postanowień i decyzji z komentarzem

Opłata reklamowa wzory uchwał, postanowień i decyzji z komentarzem

Zofia Wojdylak Sputowska

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zmienioną przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774 z późn. zm.), rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Niniejsze opracowanie to komplet wzorcowej dokumentacji – 58 wzorów uchwał, postanowień, decyzji i protokołów związa

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Audyt wewnętrzny dochodów jednostki samorządu terytorialnego

Audyt wewnętrzny dochodów jednostki samorządu terytorialnego

Zofia Wojdylak Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski

Praktyczny poradnik dla audytorów wewnętrznych i innych osób, które mają do wykonania zadanie audytowe w zakresie dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy przedstawiają istotne informacje na temat źródeł dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono tu zarówno dochody z tytułu podatków, opłat, jak i odsetek za zwłokę, a także zasady ustalania i poboru dochodów z mienia komunalnego. Główną cześć publikacji stanowi zbiór szczegółowych wzorów kw

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK