BHP na budowie

BHP na budowie

99 zł 85.59 zł

Klucha Waldemar


Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326975530
Rok wydania: 2018

BHP na budowie

Książka przedstawia wszelkie nieprawidłowości, zagrożenia związane z pracami na budowie, a także bezpieczne metody ich wykonywania. Jest to doskonałe źródło informacji, wskazówek, gotowych rozwiązań, w jaki sposób bezpiecznie organizować stanowiska pracy na budowie, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Książka jest również bazą wiedzy, którą można wykorzystać w czasie prowadzenia szkoleń stanowiskowych bhp na budowie.
Wstęp, Rozdział 1 Przygotowanie i prowadzenie procesu budowlanego, Obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego, Dokumentacja bhp na budowie, Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót (IBWR), Inne dokumenty bhp na budowie, Rozdział 2 Zagospodarowanie terenu budowy, Ogrodzenie terenu budowy, Drogi dla ruchu pieszego, Balustrada ochronna, Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, Stefy niebezpieczne, Daszki ochronne, Ruch pojazdów, Oświetlenie, Ewakuacja, Warunki socjalne i higieniczne, Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników, Pomieszczenia do odpoczynku, pomieszczenia mieszkalne, Rozdział 3 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne na budowie, Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, Klasy ochronności urządzeń, Rozdzielnice budowlane, połączenie przewodów elektrycznych, Rozdział 4 Maszyny i urządzenia techniczne eksploatowane na budowie, Podstawowe wymagania dotyczące maszyn budowlanych, Opisy i znakowanie, Widoczność i sygnały ostrzegawcze, Ochrona przed niekontrolowanym wyrzucaniem materiałów, Gorące części, BHP na budowie, Dojścia do stanowisk pracy, Ochrona przed spadającymi elementami, Bariery i osłony, Ogólne zasady bhp dotyczące eksploatacji maszyn budowlanych, Betoniarki, pompy do betonu, Organizacja pracy w pobliżu linii elektroenergetycznych, Wymagania kwalifikacyjne dotyczące obsługi maszyn, i urządzeń technicznych, Elektronarzędzia, Rozdział 5 Składowanie i transport na budowie, Ogólne zasady składowania materiałów, Magazynowanie substancji i preparatów niebezpiecznych, Organizacja składowisk i stanowisk pracy w pobliżu linii elektroenergetycznych, Zasady składowania na regałach, Składowanie w stosach, Składowanie materiałów sypkich, Składowanie materiałów pylących, Transport, Ręczne przemieszczanie towarów, Organizacja ręcznych prac transportowych, Normy dotyczące transportu ręcznego, Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika, Zespołowe ręczne przenoszenie przedmiotów, Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków oraz taczek, Transport materiałów niebezpiecznych, Przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych dźwignic, Transport mechaniczny, Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót transportowych, Ogólne wymagania bhp dotyczące obsługi żurawia, Urządzenia pomocnicze wykorzystywane przy pracach transportowych, Stosowanie sygnałów przy pracach transportowych, Wymagania bhp dotyczące obsługi przenośników, Dźwigi i wyciągi budowlane, Rozdział 6 Wymagania bhp dotyczące prac ziemnych, Rodzaje gruntów, Grunt skalisty, Grunt spoisty, Grunt niespoisty (sypki), Grunt jednorodny, Kategorie gruntów I–V, Projekt położenia instalacji i urządzeń podziemnych, Zabezpieczenie wykopów, Rodzaje wykopów, Zabezpieczenia ścian wykopów, Zejścia do wykopu, Wykopy wąskoprzestrzenne, Wykopy szerokoprzestrzenne, Nachylenie ścian wykopów szerokoprzestrzennych, Obudowa ścian wykopów szerokoprzestrzennych, Zakładanie obudów skarp, Rozmrażanie gruntu, Składowanie urobku i materiałów oraz ruch środków transportowych, Klin naturalnego odłamu gruntu, Maszyny do wykonywania wykopów, Bhp przy wykonywaniu prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym, Rozdział 7 Prace na wysokości, Stanowiska pracy na wysokości, Definicja pracy na wysokości, Zabezpieczenie pracowników przed upadkiem z wysokości, Organizacja pracy na wysokości, Ogólne zasady bhp przy organizowaniu prac na wysokości, Wymagania bhp dla budowanych obiektów budowlanych, Ogólne wymagania bhp przy pracy na dachach, Prace na wysokości przy użyciu drabin, Podstawowe zasady bhp przy użyciu drabin, Siatki bezpieczeństwa, Środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, Rusztowania budowlane, Ogólne wymagania bhp dotyczące rusztowań, Podział rusztowań, Podstawowe zasady montażu rusztowań, Uziemienie rusztowań, Przeglądy rusztowań, Eksploatacja rusztowań przejezdnych, Strefy niebezpieczne, Rusztowania usytuowane w pobliżu linii elektroenergetycznych, Ruchome podesty robocze, Podstawowe wiadomości dotyczące urządzeń transportu bliskiego – podestów ruchomych, Wymagania dozorowe, Badanie odbiorcze, Wymagania kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych, Kategorie uprawnień do konserwacji podestów ruchomych, Podstawowe wymagania związane z eksploatacją podestów ruchomych, Ogólne warunki eksploatacji podestów ruchomych, Zasady bezpiecznej obsługi podestów ruchomych, Platformy robocze, Rozdział 8 Prace impregnacyjne i odgrzybieniowe, Rozdział 9 Prace tynkarskie i murarskie, Rozdział 10 Prace ciesielskie, Rozdział 11 Prace zbrojeniowe i betoniarskie, Stanowiska pracy zbrojarzy, Transport i składowanie zbrojenia, Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione, Wymagania bhp przy cięciu zbrojenia, Transport mieszanki betonowej, Podgrzewanie i naparzanie, Elementy prefabrykowane, Rozdział 12 Prace montażowe, Warunki prowadzenia prac, Oświetlenie stanowisk pracy, Transport i montaż elementów prefabrykowanych, Rozdział 13 Prace spawalnicze, Spawanie gazowe, Spawanie elektryczne, Stanowisko pracy spawacza, Prace w zbiornikach, Rozdział 14 Prace dekarskie i izolacyjne – wymagania BHP, Przygotowanie i podgrzewanie masy bitumicznej, Roboty izolacyjne wewnątrz zbiorników, Rozdział 15 Prace rozbiórkowe – wymagania BHP – prace rozbiórkowe, z użyciem materiałów budowlanych, Wymagania ogólne przy pracach rozbiórkowych, Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych, Warunki wykonywania robót strzałowych, Zabezpieczenie terenu prac, Składowanie środków strzałowych, Wydawanie środków strzałowych, Transport środków strzałowych, Niewybuchy, Rozdział 16 Prace remontowe i przebudowa – wymagania BHP, Wymagania ogólne, Zabezpieczenie przeciwpożarowe, Wentylacja, Drogi komunikacyjne, Układanie posadzek i wykładzin, Roboty malarskie, Obróbka kamieni, Rozdział 17 Chemia na budowie, Najczęściej spotykane chemiczne materiały budowlane, Wymagania ogólne dotyczące stosowania niebezpiecznych substancji, i mieszanin chemicznych, Substancje i mieszaniny chemiczne niebezpieczne, Opakowanie i oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych, Wymagania dotyczące opakowań, Karta charakterystyki substancji lub mieszaniny niebezpiecznej, Ogólne wymagania bhp przy wykonywaniu prac z użyciem niebezpiecznych mieszanin/substancji chemicznych, Wymagania dotyczące składowania materiałów niebezpiecznych, Wymagania dotyczące zbiorników przenośnych z materiałami niebezpiecznymi, Rozdział 18 Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, Obowiązki pracodawcy, Prawa pracodawcy, Obowiązki osób kierujących pracownikami, Odpowiedzialność na naruszenie przepisów bhp, Obowiązki pracownika, Prawa pracownika, Badania profilaktyczne, Szkolenia w dziedzinie bhp, Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, Posiłki i napoje profilaktyczne, Rozdział 19 Prace szczególnie niebezpieczne, Prawa koordynatora bhp, Rozdział 20 Koordynacja bhp na budowie, Prace szczególnie niebezpieczne wymienione w ogólnych przepisach bhp, Warunki podjęcia prac, Podstawowe obowiązki pracodawcy, Rozdział 21 Wypadki przy pracy na budowie, Przyczyny wypadków na budowie, Wypadek przy pracy, Ciężki wypadek przy pracy, Przykłady wypadków przy pracy w budownictwie, Działania w celu zmniejszenie wystąpienia zagrożeń wypadkowych, Wykaz podstawowych aktów prawnych