BHP w oświacie 2020 - w szkole i placówkach oświatowych ze wzorami dokumentów

Michał Abramowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381984683
Rok wydania: 2020

BHP w oświacie 2020 - w szkole i placówkach oświatowych ze wzorami dokumentów

Kompleksowe opracowanie zagadnienia bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach oświatowych ze szczególnym omówieniem zmian wprowadzony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 2140). To rozporządzenie wprowadziło wiele nowych obowiązków i zadań do wdrożenia głównie dla dyrektorów szkół.

Jedną z tych nowości jest program szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, a także poprawione dokumenty powypadkowe i karty oceny ryzyka zawodowego oraz zmienione wymagania dla pracowni szkolnych.

Obecnie nie ma na rynku takiej pozycji książkowej, która całościowo interpretuje przepisy bhp w placówkach oświatowych. A w związku z dynamicznie zmieniającymi się przepisami prawa w zakresie oświaty, zebranie w jednym miejscu wszystkich informacji jak przygotować szkołę pod kątem bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli jest wyjątkowo potrzebne. Dlatego każdy dyrektor szkoły a także organ prowadzący powinien zaopatrzyć się w prezentowaną publikację. Tu znajdzie nie tylko opis zadań jakie musi wdrożyć, ale objaśnienie jak je poprawnie zinterpretować, co więcej otrzymuje szereg praktycznych podpowiedzi w postaci przykładów i tabel oraz co kluczowe wzory dokumentów.

Jedną z głównych wartości prezentowanej książki są wzory, odnoszące się do najważniejszych zakresów:

Wzory związane z wypadkami, w tym wzór protokołu powypadkowego ucznia, wzory informacji zebranych od świadków wypadku.
Wzory związane z przeglądem warunków bhp w szkole (budynki i teren).
Wzory i listy kontrolne wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów bhp przez placówkę.
W tym:

Ramowy program instruktażu ogólnego,
Ramowy program instruktarzu stanowiskowego,
Program szkolenia nauczyciela,
Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp,
Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
Ramowy programu szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz pracowników, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia określonego w części V załącznika 1 do SzkolBHPR,
Protokół z przebiegu egzaminu,
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp,
Wzór skierowania na badania lekarskie,
Terminarz badań lekarskich pracowników,
Protokół kontroli obiektów szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
Zawiadomienie o wypadku złożone przez poszkodowanego,
Zawiadomienie o wypadku złożone przez osobę trzecią,
Powołanie w szkole zespołu powypadkowego,
Powołanie pracownika zadań służby bhp na członka zespołu powypadkowego,
Powołanie społecznego inspektora pracy/ przedstawiciela pracowników szkoły do konsultacji w zakresie bhp na członka zespołu powypadkowego,
Wniosek o wydanie opinii o urazie,
Zgoda poszkodowanego na ujawnienie opinii o doznanym urazie,
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
Karta wypadku,
Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy złożone przez poszkodowanego,
Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy złożone przez członka rodziny.
Kolejna ważna kwestia opisana w publikacji to zasady prowadzenia szkoleń bhp w tym informacje do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w szkole, wszyscy pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, gdzie liczy się czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, ważne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, umiał zareagować w danej sytuacji. To nowy obowiązek, który musi zorganizować dyrektor szkoły.

Nabywając publikację otrzymują Państwo:

zebrane w jednym miejscu informacje o najważniejszych zmianach w przepisach o szkoleniach z zakresu bhp, w tym o szkoleniu wszystkich pracowników placówki oświatowej w zakresie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy we wszystkich najczęstszych „szkolnych" przypadkach,
praktyczną pomoc w interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
wskazanie sposobów rozstrzygnięć w postaci licznych przykładów.
Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

zbiór ponad 20 praktycznych rozwiązań i przykładów w postaci gotowych wzorów,
dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień,
wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych,
uwzględnienie najnowszych zmian w prawie.
W książce znajdziecie Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

Jak należy sporządzać ocenę ryzyka zawodowego nauczyciela?
Jak prowadzić dokumentację powypadkową ucznia?
Co powinno znaleźć się programie szkoleń nauczycieli?
W jakiem terminie należy przeprowadzić szkolenia okresowe a w jakim wstępne?
Jak kara grozi dyrektorowi za nieterminowe szkolenia z zakresie bhp pracowników?