BHP w praktyce

BHP w praktyce

Rączkowski Bogdan


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788374266611
Rok wydania: 2012

BHP w praktyce Poradnik dla: pracowników służ BHP, pracodawców, inspektorów pracy, społecznych inspektorów pracy, projektantów, wykładowców, rzeczoznawców

Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa. W czternastym wydaniu poradnika dla pracodawców, pracowników, służb bhp, inspektorów pracy, sip, projektantów i wykładowców uwzględniono ostatnią nowelizację Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy Prawa budowlanego, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zmiany dotyczące: rzeczoznawców ds. bhp, wypadków przy pracy, postępowania powypadkowego (statystycznej karty wypadku), chorób zawodowych, klasyfikacji zawodów, oceny ryzyka zawodowego, niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych, z uwzględnieniem zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP, klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych wg systemu CLP, wymagań dla wyrobów zawierających azbest, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przed wybuchem, promieniowania elektromagnetycznego, w tym promieniowania optycznego, najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR, środków ochrony indywidualnej, w tym ochronników słuchu