BHP w praktyce Rączkowski 2020

Rączkowski Bogdan


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378047179
Rok wydania: 2020

BHP w praktyce Rączkowski 2020

Książka BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i Polskich Norm. To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa.
W osiemnastym wydaniu książki BHP w praktyce Pana Rączkowskiego uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:
zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
zagrożeń spowodowanych zimnem,
zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
zmian w sposobie i trybie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,
zmian w warunkach eksploatacji, modernizacji i napraw Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB),
niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych oraz zmian w wykazie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
uaktualnienia przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR,
BHP w praktyce i zmian w przepisach oceny zgodności wyrobów i nadzoru rynku zgodnie z nowym podejściem prawodawstwa unijnego (NLF),
uaktualnienia, zgodnie z NLF, przepisów dotyczących zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej,
zmian w systemie szkolenia pracowników (w tym pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych),
zmian w przepisach dotyczących BHP w praktyce przy urządzeniach energetycznych,
uaktualnień w wykazie przepisów prawnych i norm.