BHP w praktyce 2014 Rączkowski

BHP w praktyce 2014 Rączkowski

Rączkowski Bogdan


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378041818
Rok wydania: 2014

BHP w praktyce 2014 Rączkowski

Kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa.
W wydaniu poradnika dla pracodawców, pracowników, służb bhp, inspektorów pracy, sip, projektantów i wykładowców uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Prawie Budowlanym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:
- wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
- zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
- chorób zawodowych, z uwzględnieniem zmian w sposobie ich dokumentowania,
- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych,
- niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych, w tym zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP,
- klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych wg systemu CLP,
- rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
- ochrony pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym, z uwzględnieniem metod pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy,
- oświetlenia stanowisk pracy we wnętrzach i na zewnątrz,
- uaktualnienia przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR, oraz zadań Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych,
- zaliczania zakładu pracy do grupy ryzyka, w zależności od rodzaju i ilości stosowanych substancji niebezpiecznych,
- zmian w wykazie jednostek certyfikujących.