BHP w praktyce + film bhp przy stosowaniu drabin

BHP w praktyce + film bhp przy stosowaniu drabin

Rączkowski Bogdan


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn:
Rok wydania: 2012

BHP w praktyce + film bhp przy stosowaniu drabin W pakiecie taniej.

1. BHP w praktyce.
Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa.
W czternastym wydaniu poradnika dla pracodawców, pracowników, służb bhp, inspektorów pracy, sip, projektantów i wykładowców uwzględniono ostatnią nowelizację Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy Prawa budowlanego, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zmiany dotyczące rzeczoznawców ds. bhp, wypadków przy pracy, postępowania powypadkowego (statystycznej karty wypadku), chorób zawodowych, klasyfikacji zawodów, oceny ryzyka zawodowego, niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych, z uwzględnieniem zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP, klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych wg systemu CLP, wymagań dla wyrobów zawierających azbest, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przed wybuchem, promieniowania elektromagnetycznego, w tym promieniowania optycznego, najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR, środków ochrony indywidualnej, w tym ochronników słuchu. Stan prawny: 1 luty 2012 r.

2. BHP przy stosowaniu drabin (z licencją zamkniętą)

Drabina należy do najprostszych i najczęściej stosowanych sprzętów roboczych. „Prosty” nie znaczy jednak „bezpieczny”. Nieumiejętne posługiwanie się drabiną i lekceważenie zagrożeń związanych z jej użyciem jest przyczyną częstych wypadków. Przed rozpoczęciem pracy warto poznać zasady bezpiecznej pracy z zastosowaniem drabin. W filmie szczegółowo omówiono konstrukcję drabiny, zasady jej działania, jak należy sprawdzić drabinę i jej ustawienie, wchodzenie po drabinie oraz pracę wykonywaną z drabiny. Film jest materiałem dydaktycznym do wykorzystania w obowiązkowych szkoleniach bhp.