BHP w praktyce Rączkowski

BHP w praktyce Rączkowski

199.5 zł 145.16 zł

Rączkowski Bogdan


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378042976
Rok wydania: 2016

BHP w praktyce Rączkowski

Książka BHP Rączkowskiego na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa.
W BHP w praktyce uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w ustawach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Prawie budowlanym, rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:
- zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
- klasyfikacji zawodów,
- profilaktycznych badań lekarskich,
- oceny ryzyka zawodowego,
- niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych (zmian w wydanych do tej pory przepisach, w tym REACH i CLP),
- zmian w przepisach ochrony przeciwpożarowej,
- oświetlenia stanowisk pracy we wnętrzach i na zewnątrz,
- najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
- uaktualnienia przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR, oraz zadań Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie nadzoru nad przewozem materiałów niebezpiecznych,
- zaliczania zakładu pracy do grupy ryzyka, w zależności od rodzaju i ilości stosowanych substancji niebezpiecznych.

Stan prawny: marzec 2016 rok

Skrócony spis treści książki BHP w praktyce Pana Rączkowskiego:

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawców, pracowników oraz osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Obowiązki pracodawcy
Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
Uprawnienia pracodawcy
Obowiązki pracownika
Uprawnienia pracownika
Obowiązki kierownika komórki organizacyjnej
1. NADZÓR NAD WARUNKAMI PRACY
2. CERTYFIKACJA
3. OBIEKTY budowlane I POMIESZCZENIA PRACY
4. PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA
5. CHARAKTERYSTYKAWYBRANYCH CZYNNIKÓW NIEBEZPIECZNYCH
6. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH
7. ERGONOMIA. PROBLEMY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
8. PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE
9. MASZYNY I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE
10. TRANSPORT WEWNĘTRZNY I MAGAZYNOWANIE
11. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
12. WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE
13. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. ODZIEŻ OCHRONNA ODZIEŻ ROBOCZA
14. ORGANIZACJA I METODY PRACY SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
15. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH
16. DODATEK
SKOROWIDZ
WKŁADKA
Znaki bezpieczeństwa – Ochrona i higiena pracy
Znaki nakazu plansza I
Uzupełnienie znaków ochrony i higieny pracy plansza I
Znaki zakazu plansza II
Znaki ostrzegawcze plansza III
Znaki ewakuacyjne, znaki informacyjne lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa plansza IV
Znaki bezpieczeństwa
Ochrona przeciwpożarowa plansza V
Kodowanie barwne butli gazowych plansza V
Transport materiałów niebezpiecznych
Nalepki ostrzegawcze plansza VI, VII
GHS (Globally Harmonized System) plansza VII