C.H. Beck


system-prawa-medycznego-926230i.jpg

System Prawa Medycznego Tom 2 Szczególne świadczenia zdrowotne

Bosek Leszek

W publikacji zostały omówione takie kwestie jak: pojęcie i podstawy prawne szczególnych świadczeń zdrowotnych eksperyment medyczny terapia eksperymentalna świadczenia zdrowotne wspomagające prokreację świadczenia zdrowotne związane z ciążą i porodem sterylizacja przerwanie ciąży zabiegi estetyczne transplantologia leczenie osób uzależnionych od środków psychoaktywnych eutanazja i wspomagane samobójstwo opieka długoterminowa

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 314.99 zł 399

forma-w-umowach-926225i.jpg

Forma w umowach z udziałem konsumentów

Mateusz Grochowski

Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących formy w umowach z udziałem konsumentów.

Wydawnictwo: C.H. Beck

umowy-dotyczace-spadku-926226i.jpg

Umowy dotyczące spadku w rozporządzeniu spadkowym Unii Europejskiej

Pazdan Jadwiga

Prezentowana publikacja zawiera kompleksowe omówienie problematyki umów dotyczących spadku w rozporządzeniu spadkowym Unii Europejskiej.

Wydawnictwo: C.H. Beck

organ-administracji-publicznej-925491i.jpg

Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym + płyta CD

Daniel Paweł

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia zasady udziału organu administracji publicznej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jej celem jest w pierwszej kolejności wskazanie działań, do podjęcia których zobowiązany jest organ administracji publicznej, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Innymi słowy, książka ma dawać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób p

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 99.74 zł 129

wplyw-statutu-rzeczowego-925324i.jpg

Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych na styku statutów

Żarnowiec Łukasz

Przedmiotem niniejszej monografii jest analiza relacji zachodzących między statutem spadkowym a statutem rzeczowym poszczególnych składników spadku. Podobnie w jaki sposób prawo spadkowe w merytorycznym prawie cywilnym, także miarodajne dla spraw spadkowych normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego, wyodrębnione zostały z uwagi na specyfikę problemów towarzyszących określeniu wpływu śmierci osoby fizycznej na losy zgromadz

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 150.83 zł 169

prawo-karne-jutra-925423i.jpg

Prawo karne jutra między pragmatyzmem a dogmatyzmem

Zalewski Wojciech

Publikacja Prawo karne jutra - między pragmatyzmem a dogmatyzmem będąca wielowymiarową analizą i krytyczną oceną wybranych instytucji prawa karnego składa się z jedenastu rozdziałów, których tematyka dotyczy m.in.: relacji między prawem karnym a kryminologią, zagadnień kryminalizacji, roli kary pozbawienia wolności jako reakcji na przestępstwo, kwestii winy jako podstawy odpowiedzialności karnej oraz sprawiedliwości naprawczej

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 132.98 zł 149

prawo-ochrony-srodowiska-926443i.jpg

Prawo ochrony środowiska

C.H. Beck

Stan prawny: 11 czerwca 2018 r. (zawiera zmiany wchodzące w życie 20.12.2018 r., Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1999) Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 28.04 zł 29.9

reforma-regulacji-prawnej-925323i.jpg

Reforma regulacji prawnej kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Żurek Michał

Reforma kapitału zakładowego jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w doktrynie prawa spółek, a prezentowany - funkcjonalny sposób jego ujęcia - całkowicie odbiega od prezentowanych w literaturze przedmiotu opracowań. Kapitał zakładowy i procesy gospodarcze, które on obsługuje stanowią klucz wywodu, na którym autor opiera analizę modelu ochrony wierzycieli spółek bezkapitałowych. Projektowane instytucje klasycznego

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 159.76 zł 179

uchwaly-nieistniejace-wobec-925426i.jpg

Uchwały nieistniejące wobec sankcji nieważności wadliwych uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

Ochmann Paweł

Kodeks spółek handlowych wprowadził do polskiego prawa dualistyczny system zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, który tworzą powództwo o stwierdzenie nieważności oraz powództwo o uchylenie uchwały. Za pomocą tych powództw następuje aktualizacja sankcji, którą pociąga za sobą podjęcie wadliwej uchwały. Obecnie sankcja wadliwości uchwały spółki kapitałowej oparta została o konstrukcję nieważności. Nie

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 132.98 zł 149

prawo-karne-wobec-909299i.jpg

Prawo karne wobec Konstytucji

Pająk Maciej

Prezentowana publikacja ma związek z V Ogólnopolskim Zjazdem Młodych Karnistów, który odbył się w zespole pałacowym w Obrzycku w dniach 19-21.5.2017 r. choć sensu stricto nie stanowi publikacji pokonferencyjnej. Opracowanie składa się z trzynastu artykułów naukowych dotyczących prawa karnego wobec Konstytucji RP. Konstytucja zawiera bowiem wiele norm, które mają fundamentalne znaczenie dla szeroko pojmowanego prawa karnego. Publik

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 132.98 zł 149

Polecane działy

Polecane książki