Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe
Zapowiedź

Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe

Marek Piotrowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325592592
Rok wydania: 2017

Centralizacja VAT w JST Instrukcje i procedury podatkowe

Książka opisuje zasady rozpoznania skutków podatkowych w zakresie VAT, prezentując szereg praktycznych, sformalizowanych instrukcji i objaśnień , które mogą zostać zastosowane dla potrzeb kwalifikacji podatkowej typowych, zdarzeń występujących w realiach niemal każdej JST. Prezentowane wskazówki, analizy oraz instrukcje uwzględniają rozwiązania ustawy z 13.9.2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.
Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanowi fundamentalną zmianę rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego. Po 1 stycznia 2017 r. gmina (powiat, województwo) i jej jednostki zależne (tj. jednostki budżetowe i zakłady budżetowe) stanowią z punktu widzenia „jedną całość”. Podmioty te są bowiem uznawane za jednego podatnika VAT. Z dniem 1 stycznia 2017 r. ustaje odrębność podatkowa jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Zarówno jednostki organizacyjne JST (jak i sama JST – czyli gmina, powiat czy województwo) muszą wspólnie rozliczać podatek od towarów i usług.
Publikacja prezentuje praktyczne wskazówki prowadzenia rozliczeń VAT w JST w związku z obowiązkiem wdrożenia systemu scentralizowanych rozliczeń od 1 stycznia 2017 prezentują:

- wzór zarządzenia w sprawie podjęcia scentralizowanych rozliczeń w JST,
- wzory instrukcji podatkowych z objaśnieniami odnoszące się do typowych, występujących w JST zdarzeń wywołujących skutki w obszarze VAT

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

- jak wprowadzić zarządzenia i instrukcje w zakresie rozliczeń VAT w JST
- jakie elementy instrukcji podatkowych mogą okazać się szczególnie użyteczne w praktyce codziennych rozliczeń,
- w jaki sposób opodatkować czynności JST związane z nieruchomościami,
- jak stosować zwolnienia podatkowe w sektorze oświaty,
- jak rozpoznać skutki podatkowe wielu typowych zdarzeń w JST,
- w jaki sposób odliczać podatek naliczony w JST z uwzględnieniem prewspółczynnika i proporcji,
- w jaki sposób odliczać podatek naliczony w drodze korekty wstecz za okresy sprzed podjęcia centralizacji,
- w jaki sposób prowadzić wspólne rejestry podatkowe,
- jak stosować zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży kasą rejestrującą w konkretnych przypadkach,
- kiedy, w odniesieniu do konkretnych zdarzeń, istnieje obowiązek wystawienia faktury,
- jak jednostki organizacyjne powinny wystawiać faktury, faktury korygujące, duplikaty i noty korygujące w imieniu JST,
- jaka wewnętrzna procedura usprawni obieg dokumentów w wewnętrznej strukturze JST.

Książka zawiera również wyroki sądowe, najważniejsze interpretacje podatkowe, pisma Ministerstwa Finansów dotyczące kwestii VAT w samorządzie.