Ceny transferowe 259 wyjaśnień i interpretacji

Ceny transferowe 259 wyjaśnień i interpretacji

Paula Arciszewska


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381249980
Rok wydania: 2018

Ceny transferowe 259 wyjaśnień i interpretacji

Publikacja Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji opisuje zagadnienia z zakresu cen transferowych obowiązujące do 31.12.2016 r. (ale nadal aktualne z uwagi na 5 letni okres przedawnienia) oraz nowe regulacje wprowadzone w życie 1.01.2017 r. Książka Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji posłuży Ci jako:
- wsparcie w realizacji projektów z zakresu cen transferowych oraz doradztwa podatkowego dla grup kapitałowych i klientów,
- praktyczne źródło wiedzy dotyczące transakcji wewnątrzgrupowych,
- pomoc w interpretacji przepisów podatkowych z zakresu cen transferowych popartej wieloletnią praktyką zawodową,
- wsparcie w samodzielnym sporządzaniu dokumentacji podatkowych, analiz porównawczych,
- pomoc w identyfikacji obowiązków sprawozdawczości podatkowej w zakresie cen transferowych w ramach prowadzonych badań audytorskich,
- wsparcie w zakresie projektowania polityki cen transferowych.

W książce Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji znajdziesz w niej najczęściej występujące rodzaje transakcji i zdarzeń zachodzących w grupach kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem transakcji specyficznych:
- cash pooling,
- produkcja kontraktowa,
- restrukturyzacja działalności,
- gwarancje/poręczenia,
- opłaty licencyjne.
Autorzy książki Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji zwrócili szczególną uwagę na następujące kwestie problematyczne wynikające z regulacji obowiązujących od 1.01.2017 r.:
- grupowanie transakcji,
- definicja transakcji i zdarzeń jednego rodzaju,
- ustalanie przychodów za rok poprzedzający rok podatkowy,
- opis zgodności warunków transakcji.
W pracy Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji znajdziesz omówienie m.in. takich zagadnień jak:
- powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie,
- powiązania osobowe organizacyjne i rodzinne,
- powiązania majątkowe,
- powiązania wynikające ze stosunku pracy,
- powiązania z jednostkami samorządu terytorialnego,
- transakcje materialne, usługowe, finansowe,
- sumowanie transakcji,
- limity przychodów/kosztów,
- metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
- metoda ceny odprzedaży, rozsądnej marży, podziału zysków, marży transakcyjnej netto,
- niepodatkowe metody szacowania cen,
- dokumentacje podatkowe do 31.12.2016 r.,
- dokumentacje podatkowe od 1.01.2017 r.,
- dokumentacja krajowa (local file),
- realizowana strategia gospodarcza,
- analiza warunków ustalonych w grupie z warunkami podmiotów niezależnych,
- algorytm kalkulacji rozliczeń,
- wynagrodzenie za korzystanie lub udostępnianie wartości niematerialnych,
- istotne czynniki wpływające na osiągane zyski, w tym skala prowadzonej działalności grupy,
- analiza porównywalności,
- transakcyjne warunki umowne,
- wybór mierników finansowych i niefinansowych,
- kryterium czystości kapitałowej,
- bazy danych dla transakcji materialnych, usługowych, opłat licencyjnych, finansowych,
- korekty zysków,
- wypłaty na rzecz nierezydentów,
- przesłanki uznania transakcji za restrukturyzację działalności,
- oszacowanie opłaty rekompensacyjnej,
- sposoby działań uznane za zmierzające do unikania opodatkowania,
- rodzaje korzyści podatkowych w rozumieniu klauzuli o unikaniu opodatkowania,
- obowiązki sprawozdawcze do 31.12.2016 r. i od 1.01.2017 r.,
- przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
- odpowiedzialność podmiotów zbiorowych,
- kontrole na podstawie polskich przepisów.
Ponadto w książce Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji przedstawiona została metodologia sporządzania analizy danych porównawczych oraz omówiono bazy danych wykorzystywane do analiz. Odwołano się do licznych indywidualnych interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Zwrócono również uwagę na najczęściej występujące ryzyka podatkowe mogące wystąpić w trakcie kontroli podatkowych/celno-skarbowych. W publikacji znajdziesz również przykładową dokumentację podatkową krajową. W opracowaniu opisano obowiązki tzw. sprawozdawczości podatkowej obejmującej m.in. uproszczony formularz CIT-TP/PIT-TP. Przedmiotem rozważań są również zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej skarbowej osób fizycznych i podmiotów zbiorowych, których dotyczą obowiązków raportowania z zakresu cen transferowych. Autorzy odwołują się dodatkowo do wytycznych OECD w sprawie cen transferowych oraz licznych rekomendacji i raportów OECD. Omówili także kwestie dotyczące klauzuli podwójnego opodatkowania obejmujące korekty zobowiązań podatkowych w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP).