CIT i PIT w 2015 Komentarz

CIT i PIT w 2015 Komentarz

Mariański Group


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378042327
Rok wydania: 2015

CIT i PIT w 2015 Komentarz

Autorzy z Kancelarii Mariański Group krok po kroku omawiają wprowadzone zmiany, zwracając uwagę na ich praktyczne aspekty, w tym nowe obowiązki i możliwości. Opisują również konsekwencje podatkowe i karnoskarbowe nieprawidłowego ujmowania i odprowadzania podatku CIT i PIT.
Komentarz obejmuje zmiany dotyczące:
- opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (nowe definicje, podstawa opodatkowania, obowiązki podatnika, zwolnienia i pozostałe regulacje),
- niedostatecznej kapitalizacji,
- cen transferowych, niepodzielonych zysków,
- przepisów określających dochód wspólnika spółki osobowej, jaki powstaje w wyniku jego wystąpienia z takiej spółki, a także w wyniku likwidacji takiej spółki,
- przepisów dotyczących wymiany udziałów,
- wyłączenia prawa do korzystania ze zwolnienia w przypadku tzw. pożyczek partycypacyjnych,
- jednoznacznego wskazania sposobu określania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze,
- doprecyzowania przepisów w zakresie ustalenia przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej,
- zasad stosowania certyfikatów rezydencji niezawierających okresu ważności,
- wprowadzenia sankcji za naruszenie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, opinii oraz raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- doprecyzowania zasad zaliczania do przychodów z kapitałów pieniężnych odsetek od lokat tworzonych przy rachunku bankowym prowadzonym w związku z wykonywaną działalnością,
- zasad opodatkowania tzw. cashbacku,
- wprowadzenia ryczałtu przy obliczaniu wartości świadczenia z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych,
- poszerzenia katalogu zwolnień w PIT, ulgi na dzieci,
- wdrażania rozwiązań związanych z budową administracji elektronicznej.