Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem

Katarzyna Dokukin


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381606332
Rok wydania: 2019

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Książka zawiera zestaw wzorów decyzji wydawanych w sprawach pomocy społecznej wraz z praktycznym omówieniem każdego z elementów rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Sposób formułowania argumentacji ma pomóc pracownikom organów pomocy społecznej, biorącym udział w procesie wydawania decyzji, minimalizować liczbę odwołań uwzględnianych przez samorządowe kolegia odwoławcze. Po każdej decyzji zamieszczono komentarz wskazujący jej podstawę prawną oraz podstawowe problemy, jakie powstają podczas wydawania danego rozstrzygnięcia, wraz z propozycją ich rozwiązania.
Publikacja zawiera wzory dokumentów dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.
W komentarzu ze wzorami pism znajdziesz:
Wzory decyzji w sprawach świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Wzór decyzji przyznającej zasiłek stały
Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku stałego
Wzór decyzji przyznającej zasiłek okresowy
Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego
Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy
Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku celowego
Wzór decyzji przyznającej specjalny zasiłek celowy
Wzór decyzji odmawiającej przyznania specjalnego zasiłku celowego
Wzór decyzji przyznającej jednorazowy zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie
Wzór decyzji odmawiającej przyznania jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
Wzory decyzji w sprawach świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej
Wzór decyzji przyznającej pomoc w postaci opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wzór decyzji odmawiającej przyznania pomocy w postaci opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wzór decyzji przyznającej świadczenie w formie sprawienia pogrzebu
Wzór decyzji udzielającej schronienia
Wzór decyzji udzielającej posiłków
Wzór decyzji udzielającej niezbędnego ubrania
Wzór decyzji zatwierdzającej indywidualny program wychodzenia z bezdomności
Wzór decyzji przyznającej pomoc w postaci usług opiekuńczych
Wzór decyzji przyznającej pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych
Wzory decyzji w sprawach mieszkańców domu pomocy społecznej
Wzór decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz ustalającej mieszkańcowi opłatę za pobyt w tym domu
Wzór decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej
Wzory decyzji w sprawach nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej
Wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
Wzór decyzji uchylającej decyzję o przyznaniu świadczenia nienależnie pobranego
Wzór decyzji w sprawie ulgi w obowiązku zwrotu świadczenia nienależnie pobranego