Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych
Bestseller

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

199.5 zł 150.15 zł

Anna Zysnarska


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046783
Rok wydania: 2019

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorzec zarządzenia z suplementem elektronicznym

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst publikacji, po uzupełnieniu i przetworzeniu uwzględniającym indywidulane rozwiązania przyjęte w jednostce oraz podpisaniu przez kierownika, przyjmie postać wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości zarządzenia. Dla ułatwienia do książki dołączono suplement elektroniczny zawierający treść zarządzeń w formacie MS Word. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce). Zainstalowanie suplementu elektronicznego wymaga posiadania systemu operacyjnego Windows.
Publikacja przygotowana według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 roku uwzględnia:
- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz.1911 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz.U. z 2018 r. poz. 2471),
- zmiany, które wystąpiły w regulacjach prawnych związanych z przygotowaniem w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla 2019 roku.

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych
Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych
Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych
Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów
Ustalanie wyniku finansowego
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zakładowy plan kont
Wykaz ksiąg rachunkowych
Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych.
Opis systemu komputerowego rachunkowości.
System ochrony danych w jednostce
Ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych
Przechowywanie zbiorów
Udostępnianie danych i dokumentów
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w samorządowych zakładach budżetowych – wzorzec zarządzenia
Zasady (polityka) rachunkowości