Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 56 wzorów dokumentów z zakresu dotacji

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 56 wzorów dokumentów z zakresu dotacji

189 zł 167.47 zł

Wojciech Lachiewicz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325594787
Rok wydania: 2017

Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego plus płyta CD

Książa została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania oraz rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia najnowszą (z 7 kwietnia 2017 r.) nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) – dotyczy postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji oraz ustawę z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659), która weszła w życie 28 kwietnia 2017 r. – zmiany nastąpiły w zakresie udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych; przed nowelizacją organ nie działał z urzędu, a jedynie mógł orzekać na wniosek zobowiązanego; zmienione brzmienie art. 64 ustawy o finansach publicznych daje organowi możliwość stosowania z urzędu ulgi w postaci umorzenia należności w całości. Poza powyżej wymienionymi zmianami książka uwzględnia również zmiany wprowadzone przez:

- ustawą z 23.6.2016 r. o nowelizacji ustawy o systemie oświaty i innych ustaw(Dz.U. z 2016 r. poz. 1010), która w zakresie dotacji weszła w życie 1.1.2017 r. – zmiana ta dotyczy dotacji oświatowych,
- ustawę z 13.5.2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846 ze zm.) – zmiana ta dotyczy zwrotu i egzekucji dotacji,
- rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17.8.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) – zmiana ta dotyczy dotacji na działalność pożytku publicznego,
- rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 14.4.2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016, poz. 570) – zmiana ta dotyczy dotacji na działalność pożytku publicznego.

Do książki dołączona jest płyta CD, na której znajduje się 56 wzorów dokumentów oraz 94 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu dotacji.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

- jak dochodzić zwrotu od beneficjenta dotacji na drodze postępowania egzekucyjnego,
- jak obliczyć odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
- kiedy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
- jak ujmować dotacje w sprawozdaniach budżetowych,
- jakie są zasady ewidencji dotacji udzielonych ze środków publicznych (w tym ewidencja odsetek),
- jakie wymogi i ograniczenia wynikają z sytuacji, gdy udzielenie dotacji stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
- jak prawidłowo obliczyć podstawową kwotę dotacji oświatowej,
- jakie treści zamieścić w uchwale o dotacjach oświatowych podjętej do 1.1.2017 r. (w nowym stanie prawnym),
- jakie są zasady współpracy z organami administracji publicznej (strona, forma współpracy, zakres obowiązków),
- jak dokonywać zlecania realizacji zadań publicznych (otwarty konkurs ofert, tryb uproszczony itd.),
- jak ustalana jest wysokość dotacji finansującej powierzone zadania publiczne,
- jaki jest tryb przekazywania dotacji na podstawie porozumień,
- jak obliczyć kwotę dotacji dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
- jak rozumieć przesłankę braku zysku jako podstawę udzielenia dotacji na rozwój sportu,
- czy poprzez dotację możliwa jest refundacja poniesionych koszów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- jak ustalać stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,
- czy w ramach dotacji dla instytucji kultury można rozliczyć zakupy inwestycyjne,
- jakie są zasady planowania dotacji podmiotowych dla CIS,
- jakie są zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP,
- jak dofinansować policję na podstawie oddzielnych umów.

Dzięki kompletnemu ujęciu zagadnień adresatami książki są nie tylko wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, członkowie zarządów powiatów i województw oraz pracownicy samorządowi odpowiedzialni za wykonywanie budżetu, ale także radni uchwalający uchwały budżetowe. Książką będzie również przydatnym narzędziem dla osób pracujących w fundacjach i stowarzyszeniach oraz w podmiotach prywatnych będących beneficjentami dotacji lub rozważające podjęcie starań o ich uzyskanie.