Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka 2019 Tom 2 Egzaminy na aplikacje w 2019 roku
Bestseller

Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka 2019 Tom 2 Egzaminy na aplikacje w 2019 roku

99 zł 86.91 zł

Teksty ustaw Aplikacje


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381583480
Rok wydania: 2019

Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 2

Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka w 2019 roku. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.1.2019 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 357, poz. 771, poz. 1467, poz. 1577, poz. 1608, poz. 2192, poz. 2193, poz. 2215, poz. 2227, poz. 2244, poz. 2340; 1.2.2019 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 398; 1.5.2019 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 2077. Tom 2 zawiera:
- Kodeks karny
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks wykroczeń
- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
- Kodeks karny skarbowy
- Prawo o prokuraturze
- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
- Kodeks postępowania administracyjnego
- Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sadami administracyjnymi
- Prawo o ustroju sadów powszechnych
- Prawo o ustroju sadów administracyjnych
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
- Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
- Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
- Ustawa o Krajowym Rejestrze Sadowym
- Ustawa o samorządzie gminnym
- Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
- Ustawa o samorządzie powiatowym
- Ustawa o samorządzie województwa
- Prawo o adwokaturze
- Uchwała nr 52/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Kodeksu Etyki Adwokackiej
- Uchwała nr 38/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie
- Ustawa o radcach prawnych
- Uchwała Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
- Kodeks pracy
- Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
- Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
- Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
- Ustawa o pomocy społecznej
- Prawo o stowarzyszeniach
- Prawo prasowe