Ekonomia Mikroekonomia cz 1 Gulcz
Bestseller

Ekonomia Mikroekonomia cz 1 Gulcz

49.99 zł 39.58 zł

Mieczysław Gulcz


Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi
Isbn: 8387148296
Rok wydania: 2002

Ekonomia Mikroekonomia cz 1 Gulcz

Ekonomia jest nauką badającą prawidłowości rządzące procesem gospodarowania pod kątem określenia metod racjonalnego spożytkowania ograniczonych zasobów, mających alternatywne zastosowania. Badaniami takimi dla gospodarki jako całości zajmuje się makroekonomia. Natomiast mikro-ekonomia odnosi analizę tej problematyki do indywidualnych uczestników procesu gospodarowania, to znaczy: konsumentów, producentów, poszczególnych towarów i rynków. Prezentowany materiał przedstawia czytelnikowi wiedzę dotyczącą mikroekonomii. Wyżej wskazany zakres tej nauki określa układ i treść podręcznika. Wprowadzeniem w prezentowaną problematykę jest rozdział pierwszy, przedstawiający pole badawcze ekonomii. Ze względu na to, że wszystkie podmioty gospodarujące spotykają się na rynku, od zaprezentowania jego istoty i zasad funkcjonowania rozpoczyna się zasadnicza część podręcznika, konsekwentnie rozwijana jego treść przedstawia dalej przedsiębiorstwo i producenta oraz konsumenta jako uczestników rynku. Końcowa część opracowania przedstawia pojedyncze wyspecjalizowane rynki: pieniężno-kredytowy, papierów wartościowych oraz pracy. Ten ostatni omówiony został jako przykładowy rynek czynników produkcji - zaprezentowany tam schemat analizy można odnieść także do rynku kapitału i ziemi. Podręcznik powstał w Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Przeznaczony jest dla studentów studiów nieekonomicznych, w szczególności studiujących nauki społeczne. Może być także wykorzystany przez wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób stykają się z działalnością gospodarczą i chcieliby lepiej rozumieć zasady funkcjonowania systemu rynkowego