Zmiany w finansach publicznych 2020

Zmiany w finansach publicznych 2020

Piotr Walczak


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381582360
Rok wydania: 2019

Zmiany w finansach publicznych 2020

Książka o finansach publicznych prezentuje znaczenie poszczególnych zmian w szerszym kontekście finansów samorządowych, szczegółowo prezentując nowe obowiązki jednostek samorządowych związane z prowadzeniem gospodarki finansowej, wyraźnie akcentując daty istotne z punktu widzenia stosowania poszczególnych zmian. Dzięki książce wyd. Beck dowiedzą się Państwo m.in.:
- jak zmienił się katalog tytułów dłużnych określony w ustawie o finansach publicznych,
- jakie zobowiązania będą zaciągane po wyrażeniu opinii przez regionalną izbę obrachunkową,
- jakie nowe limity ustalane będą w uchwale budżetowej,
- dlaczego trudniej będzie zrównoważyć część operacyjną budżetu,
- kiedy w ramach postępowania naprawczego komisarz rządowy może zastąpić organy JST,
- jak należy w okresie najbliższych siedmiu lat obliczać maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań,
- jakie są nowe źródła finansowania deficytu.

Do książki wyd. Beck dołączony jest tekst ustawy z przypisami wskazującymi na daty wejścia w życie (zastosowania) danego artykułu. Dzięki temu oraz dzięki wnikliwej analizie zmian książka ta staje się codziennym narzędziem pracy każdego skarbnika.
Odnosząc się do terminów wejścia w życie, to ustawa z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 1.1.2019 r., ale:

od 1.1.2019 r. są stosowane:
art. 72 ust. 1a FinPubU, który zmienia ustawowo określony katalog tytułów dłużnych. Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w rozdziale II „Katalog tytułów dłużnych";
art. 91, art. 92 ust. 1, art. 261 i art. 262 ust. 1 FinPubU w nowym brzmieniu oraz dodane przepisy: art. 212 ust. 1 pkt 6a i art. 212 ust. 2 pkt 1a FinPubU. Te zmiany dotyczą zasad zaciągania tytułów dłużnych. Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w rozdziale III „Zasady zaciągania zobowiązań dłużnych";
dodane przepisy art. 243 ust. 3b i ust. 5 FinPubU. Zmiana dotyczy ustalania relacji spłaty zobowiązań. To zagadnienie zostało szczegółowo omówione w rozdziale VI „Maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań";
dodane art. 232 ust. 2 i art. 258 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 FinPubU. Te zmiany dotyczą zasad dokonywania zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. To zagadnienie zostało szczegółowo omówione w rozdziale VII „Zmiany w budżecie i uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej";
art. 224 ust. 1 pkt 2 lit. b FinPubU, art. 240a ust. 4, ust. 5 pkt 5 i ust. 6 FinPubU w nowym brzmieniu oraz dodany art. 240a ust. 11 FinPubU. Zmiany dotyczą postępowań naprawczych i zostały szczegółowo omówione w rozdziale VIII „Postępowanie naprawcze";
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c SamGminU, art. 18 pkt 19 lit. c SamWojU, art. 12 pkt 8 lit. c SamPowiatU i art. 13 pkt 1 RegIzbObrachU w nowym brzmieniu. To zagadnienie zostało szczegółowo omówione w rozdziale IX „Zmiany w innych ustawach";
od 1.1.2020 r. będą stosowane w nowym brzmieniu następujące przepisy:
art. 90 FinPubU, który ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i wykonania budżetu JST na 2020 r. Zmiana dotyczy zasad zaciągania tytułów dłużnych. To zagadnienie zostało szczegółowo omówione w rozdziale III „Zasady zaciągania zobowiązań dłużnych";
art. 228 ust. 2 FinPubU. Zmiana dotyczy zasad zaciągania tytułów dłużnych. To zagadnienie zostało szczegółowo omówione w rozdziale III „Zasady zaciągania zobowiązań dłużnych";
art. 217 ust. 2 pkt 5 FinPubU oraz dodany przepis art. 217 ust. 2 pkt 7 i 8 FinPubU. Te zmiany mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i wykonania budżetu JST na 2020 r. Dotyczą katalogu źródeł finansowania deficytu. To zagadnienie zostało szczegółowo omówione w rozdziale IV „Źródła finansowania deficytu";
od 1.1.2022 r. będzie stosowany art. 242 FinPubU w nowym brzmieniu, który ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i wykonania budżetu JST na 2022 r. Zmiana dotyczy zasad ustalania relacji w części operacyjnej budżetu. To zagadnienie zostało szczegółowo omówione w rozdziale V „Równoważenie budżetu w części operacyjnej";
poczynając od budżetu i WPF na 2020 r., w zakresie prognozowania relacji spłaty zobowiązań na lata 2020–2025 mają zastosowanie przepisy art. 9 ust.1, 3 i 4 ZmFinPubU19, wyznaczające reguły obliczania ww. relacji w okresie przejściowym, a art. 243 FinPubU w nowym brzmieniu ma pełne zastosowanie do prognozowania ww. relacji na rok 2026 i lata następne.