Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Fundacje i stowarzyszenia współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Współpraca taka jest coraz częściej podejmowana nie tylko na obszarze realizacji obowiązków nałożonych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, ale również podczas rozwiązywania palących problemów społecznych występujących na terenie działania instytucji i organizacji, podnoszenia standardów pracy, rozwoju infrastruktury, wzajemnej wymiany doświadczeń, czy też realizacji partnerskich inicjatyw o skali międzynarodowej. W związku z tą problematyką prezentujemy liczne wzory dokumentów np.:

program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji społecznych z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
umowa o wykonanie inicjatywy lokalnejTrzecie wydanie tej publikacji uwzględnia:

ustawę z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. 2015 poz. 1339),
ustawę z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1923).

Powyższe akty prawne:

wprowadzają nowe obszary i mechanizmy współpracy finansowej i pozafinansowej między sektorem a administracją publiczną,
zmieniają tryb i procedury zakładania i działalności stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych na terenie naszego kraju,
doprecyzowują zasady odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Duży akcent w książce położony jest na pozyskiwanie przez fundacje i stowarzyszenia źródeł finansowania zewnętrznego. W związku z tym przedstawiamy programy dotacyjne, granty, dofinansowania z UE, relacje ze sponsorami i związane z tym wzory dokumentów np. :

lista kontrolna do sprawdzenia zgodności wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn,
opis propozycji projektu ubiegającego się o finansowe wsparcie programu dotacyjnego Komisji Europejskiej,
umowa sponsoringu.

Książka dostarcza odpowiedzi na następujące pytania:

jakie są nowe obowiązki dla administracji publicznej w zakresie powoływania i współpracy z radami pożytku publicznego oraz uchwalania programów współpracy z trzecim sektorem (rocznych i wieloletnich),
jakie zmiany w zasadach: rejestracji stowarzyszeń w KRS, wynagradzania członków zarządu tych organizacji oraz pozyskiwania dotacji obowiązują od 20.5.2016 r.,
co zmieni się w zasadach przekształcania stowarzyszeń zwykłych w rejestrowe od 1.1.2017 r.,
jakie są zasady przekazywania otrzymanej przez organizację pozarządową dotacji innym stowarzyszeniom i fundacjom celem realizacji zadania publicznego,
w jaki sposób stowarzyszenie lub fundacja może uzyskać status organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz jakie prawa i obowiązki wynikają z posiadania tego statusu,
jak zaplanować strategię rozwoju organizacji i opracować budżet na kolejne lata funkcjonowania,
jakie są źródła finansowania OPP i w jaki sposób można z nich korzystać (zbiórki publiczne, składki, 1% z podatku dochodowego i inne),
jak przygotować kompletną dokumentację aplikacyjną na konkurs dotacyjny,
w jaki sposób nawiązać współpracę między OPP a organami administracji publicznej (zlecanie zadań publicznych, zasady rozliczeń oraz sprawozdawczości),
jaki jest zakres działań organizacji pozarządowych korzystających ze wsparcia finansowego organów administracji publicznej,
w jaki sposób budować relacje z innymi podmiotami w celu realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych oraz wielostronnych przedsięwzięć partnerskich,
jak rozwiązać problemy pojawiające się w zakresach procedur konkursowych, umów dotacyjnych, obowiązków sprawozdawczych, programów współpracy i inicjatyw lokalnych.