Fundusz alimentacyjny + płyta CD z wzorami dokumentów

Leszek Cabaj


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381280471
Rok wydania: 2017

Fundusz alimentacyjny + płyta CD z wzorami dokumentów

Poradnik zawiera najnowsze wyjaśnienia i komentarze z zakresu funduszu alimentacyjnego wynikające m.in. z nowelizacji ustaw dotyczących systemu wsparcia rodzin i zmian w Kodeksie karnym. W publikacji znajdują się także schematy księgowe. Uzupełnieniem książki jest płyta CD z wzorami dokumentów.

Książka jest oparta na ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i obejmuje zmiany w przepisach w 2016 r. i 2017 r.

Częste zmiany prawa prowadzą do sytuacji, w których po stronie organów zajmujących się stosowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustalających do nich prawo pojawiają się wątpliwości związane z interpretacją przepisów.

Publikacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wśród organów zajmujących się szeroko pojętym funduszem alimentacyjnym, gdyż wprowadzone zmiany wzbudzają wiele wątpliwości i zarazem trudności w ich praktycznym zastosowaniu – książka na znaczną część z tych wątpliwości odpowiada wprost, a w niektórych przypadkach wskazuje możliwe rozwiązania. Zawiera również wiele wzorów dokumentów, w tym dotyczące nowego trybu postępowania egzekucyjnego (wzór wniosku o przyłączenie się do egzekucji).

Książka ukazuje się w okresie wzmożonej pracy związanej z przyznawaniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Może więc stanowić źródło wiedzy rozstrzygające wątpliwości pojawiające się w trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zawarte w książce (i na płycie CD) wzory decyzji mogą zostać zastosowane przy wydawaniu decyzji na nowy okres świadczeniowy przez dany organ.

W książce „Fundusz alimentacyjny” otrzymają Państwo:

omówienie zasad i kryteriów przyznawania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
organizacja pracy działów na przełomie okresów świadczeniowych,
procedura postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń,
osoby uprawnione do otrzymania zasiłków oraz warunki ich przyznawania,
sposób ustalenia dochodu na członka w rodzinie (rodzaje dochodu, definicja dochodu, sposób ustalania dochodu, dochód utracony, dochód uzyskany),
dokumenty konieczne do przyznania prawa do zasiłku oraz trudności w ocenie formalnej tych dokumentów,
określenie momentu nabycia prawa do świadczenia,
warunki przyznawania prawa do świadczeń z funduszu,
warunki, w jakich nie przysługuje prawo do świadczeń,
zmiana sytuacji wnioskodawcy mająca wpływ na prawo o zasiłku – określenie tych sytuacji oraz czynności podejmowanych w takim wypadku przez organ;
wyjaśnienie trudności związanych z przyznawaniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
braki formalne,
niemożność załatwienia sprawy w terminie,
konieczność zawieszenia postępowania,
ustalenie wysokości dochodu na członka w rodzinie,
ustalenie składu rodziny wnioskodawcy;
opis procedowania w razie konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej (procedura, uchylenie decyzji ostatecznej, zmiana decyzji administracyjnej, wygaśnięcie decyzji administracyjnej, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, wznowienie postępowania administracyjnego, rodzaje decyzji administracyjnych kończących postępowanie);
wskazówki postępowania w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia – postępowanie odwoławcze przed samorządowym kolegium odwoławczym – zagadnienia praktyczne (tryb postępowania, rodzaje rozstrzygnięć SKO);
procedura dochodzenia nienależnie wypłaconych świadczeń z funduszu (oraz rodzaje decyzji administracyjnych z tym związanych);
procedura postępowania względem dłużnika alimentacyjnego (postępowanie organu właściwego wierzyciela oraz właściwego dłużnika);
wniosek dłużnika alimentacyjnego o umorzenie należności – tryb postępowania;
postępowanie egzekucyjne o świadczenia alimentacyjne – egzekucja prowadzona przez komornika sądowego;
rozliczanie dochodów pochodzących ze zwrotów od komornika – ewidencja księgowa;
księgowania w zakresie funduszu alimentacyjnego:
prawa do świadczeń dla osób uprawnionych,
należności od dłużnika alimentacyjnego,
świadczenia nienależnie pobrane,
koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich przedstawienie w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym,
umorzenie i odpis należności z tytułu funduszu alimentacyjnego,
odsetki od należności dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego;
liczne przykłady oraz propozycje rozwiązań rzeczywistych problemów – rzetelne informacje, ułatwiające prawidłową interpretację przepisów;
wzorów dokumentów, dostępnych także w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD – w tym nowe: wzór wniosku o przyłączenie się do egzekucji (zgodnie z nowymi przepisami ustawy), wzór decyzji odmawiającej wycofania wniosku o zatrzymanie prawa jazdy oraz zaktualizowane wzory.
W książce wyjaśniono m.in. następujące problemy związane z interpretacją przepisów:

w zakresie nabycia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeżeli pojawiają się wątpliwości interpretacyjne dotyczące spełnienia przez wnioskodawcę kryteriów ustawowych – daje praktyczne rozwiązania, omówienie przykładów;
w zakresie przeprowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – przykłady, praktyczne rozwiązania.
prezentacja kolejnych etapów w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych z omówieniem wątpliwości interpretacyjnych i wskazaniem rozwiązań.
Schematy księgowe zawarte w książce:

prawo do świadczeń dla osób uprawnionych,
należności od dłużnika alimentacyjnego,
świadczenia nienależnie pobrane,
koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich przedstawienie w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym,
umorzenie i odpis należności z tytułu funduszu alimentacyjnego,
odsetki od należności dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego.
Przykładowe wzory dokumentów zawarte w książce:

Wzór wniosku o przyłączenie się do egzekucji (zgodnie z nowymi przepisami ustawy)
Wzór decyzji odmawiającej wycofania wniosku o zatrzymanie prawa jazdy
Wezwanie do usunięcia braków formalnych
Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia
Wezwanie do poprawienia bądź uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
Postanowienie o wznowieniu zawieszonego postępowania administracyjnego
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w gminie właściwej ze względu na miejsca zameldowania
Decyzja przyznająca prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Odmowa przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Decyzja administracyjna wydana w trybie art. 132 KPA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Decyzja uchylająca prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego za zgodą strony
Decyzja zmieniająca ostateczną decyzję przyznającą prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
Pismo do organu prowadzącego egzekucję – komornika sądowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Książka uwzględnia zmiany

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428);
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198);
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 23 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 952)
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych z dnia 23 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 777);
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1467).