Gospodarowanie nieruchomościami w gminie
Zapowiedź

Gospodarowanie nieruchomościami w gminie

Maciej Nowak


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381281744
Rok wydania: 2017

Gospodarowanie nieruchomościami w gminie Kluczowe problemy prawne + Płyta CD

Celem książki o gospodarce nieruchomościami jest analiza wybranych, najbardziej istotnych problemów związanych z gospodarką nieruchomościami w gminie. Zwrócono uwagę na kwestie obejmujące gospodarkę mieszkaniową, sprzedaż nieruchomości, a także czynności podejmowane w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości. Podjęto między innymi próbę odpowiedzi na pytania:
- Jak prawidłowo prowadzić gospodarkę mieszkaniową i na co przy tej okazji przede wszystkim zwracać uwagę?
- Jak powinny wyglądać uchwały rady gminy dotyczące różnych aspektów zbywania gminnych nieruchomości?
- Jak wyglądają relacje między gospodarką nieruchomościami a instrumentami planowania przestrzennego?
- Jaka jest rola organów gminy w kluczowych postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości?

W książce Gospodarowanie nieruchomościami w gminie szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z obrotem nieruchomościami publicznymi. Omówiono w niej:
- zasady sprzedaży nieruchomości gminnych,
- sytuacje, w których stosowany jest tryb przetargowy,
- przypadki stosowania bezprzetargowego trybu zbywania nieruchomości,
- określenie przesłanek dotyczących prawa pierwszeństwa oraz prawa pierwokupu nieruchomości,
- zasady ustanawiania bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości gminnych.
- Kolejnym zagadnieniem szeroko omówionym w publikacji Gospodarowanie nieruchomościami w gminie jest gospodarka mieszkaniowa, która stanowi jedno z największych wyzwań dla organów gminy. W książce dokonano analizy przepisów i kluczowych problemów (przede wszystkim z perspektywy organów gminy), a mianowicie:
- wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
- zasad najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy,
- zasad przyznawania lokalu socjalnego i odszkodowania jako konsekwencji braku możliwości przyznania takiego lokalu,
- zasad związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów najmu lokali socjalnych,
- gospodarowania zasobem pomieszczeń tymczasowych.

Dzięki tej książce dowiesz się:
- Jak przygotowywać umowy najmu nieruchomości gminnych?
- Jak uchwalać plany gospodarowania nieruchomościami mieszkalnymi?
- Jakie występują problemy przy podejmowaniu uchwał związanych z obrotem nieruchomościami gminnymi?
- Na co zwrócić uwagę przy wydawaniu decyzji w sprawach podziałów nieruchomości?
- Jak wyglądają zależności między gospodarką nieruchomościami a planowaniem przestrzennym?
- Jaka jest rola władz gminnych w procedurze dotyczącej wywłaszczeń nieruchomości?

W książce Gospodarowanie nieruchomościami w gminie znajdują się odpowiedzi na wiele trudnych pytań, m.in.:
- Jak powinna być sformułowana uchwała wyznaczająca zasady sprzedaży nieruchomości gminnych?
- Czy uchwały rady gminy w sprawie sprzedaży i bonifikaty na nieruchomościach gminnych mogą odnosić się do konkretnych przypadków?
- Kiedy wypowiedzieć umowę najmu gminnego lokalu mieszkalnego?
- Jak gospodarować gminnymi lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi?
- Co oznacza zgodność ewidencyjnego podziału nieruchomości z planem miejscowym?
- Co dokładnie oznacza, że podstawą gminnej gospodarki nieruchomościami powinno być studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?