Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

129 zł 110.45 zł

Agata Hryc Ląd


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325590406
Rok wydania: 2016

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Publikacja która przeprowadzi Cię przez cały proces składania oświadczeń i dokumentów w postępowaniu na zupełnie nowych zasadach, spoglądając na problemy możliwie szeroko i wskazując punkty zapalne. Książka w praktyczny sposób przedstawia nową filozofię podejścia do składania oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Jej najważniejsze atuty to:

Omówienie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, przez pryzmat polskich i unijnych regulacji, ze wskazówkami stosowania w praktyce.
Identyfikacja nowych praw i obowiązków zamawiających i wykonawców w postępowaniu w zakresie dokumentowania.
Przygotowane przez autora wzory dokumentów wymagane w nowym stanie prawnym stanowią pomoc dla instytucji wydatkujących środki w oparciu o Prawo zamówień publicznych.
Autor podjął próbę uporządkowania i usystematyzowania regulacji, podpierając się przykładami i wskazówkami, mającymi na celu ułatwienie ich zrozumienia oraz stosowanie.

Nowe przepisy weszły w życie 28.7.2016 r. jednak rodzą niezliczoną ilość problemów interpretacyjnych. Najwięcej z nich dotyka aspektów wykazywania spełniania warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia na całkiem nowych zasadach. Zagadnienia dodatkowo komplikuje obowiązek bezpośredniego stosowania rozporządzenia Komisji Europejskiej o jednolitym europejskim dokumencie zamówienia. Formularz jednolitego dokumentu jest konstrukcją trudną do zrozumienia i stosowania, bowiem opiera się na regulacjach dyrektyw, a nie na polskich przepisach.

Najważniejsze zmiany i nowości jakie wprowadzają nowe przepisy:

Obowiązek stosowania jednolitego dokumentu w postępowaniach powyżej progów unijnych
Zasada weryfikacji wykonawcy, który złożył najwyżej ocenioną ofertę
Obowiązek sprawdzenia podmiotów udostępniających zasoby
Możliwość weryfikacji podwykonawców na różnych etapach procesu zamówienia publicznego
Stosowanie obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawcy.
Elektroniczne narzędzie dla jednolitego dokumentu jako przedsmak pełnej elektronizacji.

Największa od czasu obowiązywania Prawa zamówień publicznych nowelizacja, która wtłacza w ustalony porządek prawny nowe obszerne dyrektywy zamówieniowe. Wymagająca zarówno od zamawiającego jak i wykonawcy całkowitej zmiany podejścia do procesu udzielania zamówienia publicznego. Dająca większą swobodę podmiotom zamawiającym w kształtowaniu zasad obowiązujących w danym postępowaniu, ale wymuszająca realizację celów ustawodawcy unijnego i w konsekwencji krajowego.

Dzięki tej publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

Jaki jest cel wdrożenia nowych zasad
Na czym w istocie polega odformalizowanie procedur
Jak rozumieć jednolity europejski dokument zamówienia
Jak kształtować oświadczenia w postępowaniach poniżej progów unijnych
Jak podejść do weryfikacji podmiotów trzecich
Czy, kiedy i jak sprawdzać podwykonawców
Jak podchodzić do weryfikacji konsorcjantów
Jakie są nowe podstawy wykluczenia i czy stosować podstawy fakultatywne?
Które oświadczenia i dokumenty z rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów odpowiadają poszczególnym podstawom wykluczenia.
Jakie są nowe regulacje rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów
Jakich oświadczeń i dokumentów można żądać od wykonawcy i na którym etapie postępowania
Jak poradzić sobie z dedykowanym dla jednolitego dokumentu narzędziem elektronicznym.
W jakiej formie składać i przyjmować dokumenty.
Jakie prawa i obowiązki ma zamawiający żądając potwierdzenia informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu?
Jakie prawa i obowiązki przysługują wykonawcy wezwanemu do potwierdzenia informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu?
Na czym polega procedura odwrócona.
Jakie są nowe obowiązki informacyjne w zakresie wyboru oferty.

Zarówno zamawiający jak i wykonawca powinni być świadomi z czym wiążą się nowe regulacje zamówień publicznych, jakie ryzyka niosą konkretne działania, na co zwracać uwagę, aby nie popełnić błędu. Jak w praktyce zastosować nową filozofię podejścia do procesu udzielania zamówienia publicznego. Jak wypełnić cele ustawodawcy, aby efektywnie udzielać albo uzyskiwać zamówienia publiczne.