Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop jako podstawowe metody obliczania płac

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop jako podstawowe metody obliczania płac

Łukasz Prasołek


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788375569841
Rok wydania: 2020

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop jako podstawowe metody obliczania płac

Książka to podręcznik do naliczania płac, który skupia się na jednym, wąskim wycinku tej problematyki, analizując jednak bardzo szczegółowo sposób naliczenia tych dwóch świadczeń.

Okazuje się bowiem, że według tych reguł nalicza się także kilkadziesiąt innych składników płacowych. Zatem opanowanie tych dwóch metod pozwala specjalistom ds. płac na obliczenie także wielu innych świadczeń wypłacanych pracownikom.

Książka składa się z 10 rozdziałów, z których:

pierwsze cztery rozdziały dotyczą problematyki wynagrodzenia za urlop i innych świadczeń obliczanych na zasadach go dotyczących,
kolejnych pięć rozdziałów dotyczy ekwiwalentu za urlop i świadczeń naliczanych tak jak ekwiwalent,
rozdziału 10, który jest domknięciem całości i zawiera stanowiska urzędowe dotyczące opisywanej problematyki, które zostały wykorzystane w książce.
W książce wykorzystano całe dostępne orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop oraz odpraw czy nagród jubileuszowych. Przy kwestiach związanych z technicznym sposobem obliczania świadczeń płacowych przyjęto z kolei sposób ich ustalania wynikający z dostępnych stanowisk PIP i MRPiPS, które w całości zostały zamieszczone na końcu książki.

Niewątpliwie atutem książki jest duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać naliczeń wynagrodzenia czy ekwiwalentu za urlop oraz innych świadczeń obliczanych według tej samej metodyki. W ten sposób pokazano m.in. jak na te naliczenia wpływa:

zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy,
różna budowa siatki płac,
zmiany w składnikach wynagrodzenia,
długotrwałe nieobecności pracowników.
W książce ujęto świadczenia wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz dotyczące sfery budżetowej, w przypadku której istnieją szczególne regulacje dotyczące np. odpraw emerytalno-rentowych czy nagród jubileuszowych, które także oblicza się jak ekwiwalent za urlop.

W książce można znaleźć odpowiedzi na wiele bardzo praktycznych pytań, m.in.:

Jak wliczać nagrody uznaniowe do podstawy wynagrodzenia urlopowego?
Jak w aspekcie wynagrodzenia za urlop potraktować dodatki za nadgodziny średniotygodniowe?
Czy wynagrodzenie za dyżur wlicza się do wynagrodzenia urlopowego?
Jak zmiana składników wynagrodzenia wpływa na wynagrodzenie urlopowe?
Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy; czy wyliczamy dwie średnie urlopowe?
Jak przedłużenie umowy o pracę wpływa na zasady obliczania wynagrodzenia za urlop?
Jak obliczać wynagrodzenie z tytułu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
Czy inaczej ustala się wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, gdy zawarto porozumienie stron?
Jak wyliczać wynagrodzenia za urlopy szkoleniowe z Kodeksu pracy i wynikające z innych przepisów?
Jak ustala się wynagrodzenie za udział pracownika w odstrzale sanitarnym zwierząt?
Jak obliczyć wynagrodzenie kobiecie w ciąży, jeśli ograniczono jej czas pracy do 8 godzin?
W jakich przypadkach za okresy niewykonywania pracy nie nalicza się odrębnego wynagrodzenia?
Kiedy z przepisów BHP wynika obowiązek naliczenia dodatków wyrównawczych i jak je policzyć?
Jak ustalić ekwiwalent za urlop, gdy w ostatnim miesiącu zatrudnienia zmienia się wynagrodzenie pracownika?
Jak uzupełnia się ekwiwalent za urlop: czy całą podstawę, czy każdy składnik z osobna?
Jak długie absencje wpływają na podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?
Czy istnieją dwie odprawy – emerytalna oraz rentowa, czy jest to jedno świadczenie?
Czy istnieje obowiązek wypłacenia uzupełniającej odprawy emerytalno-rentowej?
Jak oblicza się odprawę wojskową wypłacaną pracownikom w razie powołania do terytorialnej służby wojskowej?
Jaki rodzaj ubezpieczenia pracownika zwalnia pracodawcę z wypłaty odprawy pośmiertnej?
Jak ustala się odszkodowania w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy?
Jak oblicza się nagrody jubileuszowe?
Kiedy nagroda jubileuszowa będzie oskładkowana?