Kodeks karny skarbowy komentarz Beck
Bestseller

Kodeks karny skarbowy komentarz Beck

Komentarz uwzględnia specyfikę prawa karnego skarbowego, odnosząc się w sposób szczegółowy do przepisów spoza Kodeksu karnego skarbowego, w tym przepisów podatkowych, celnych, dewizowych oraz dotyczących organizacji gier hazardowych.

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące przede wszystkim:

przestępstw i wykroczeń skarbowych,
postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
postępowania wykonawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, wynikające m.in. z:

ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520 ze zm.), która m.in. wprowadza nowe przestępstwo skarbowe za naruszenie obowiązku przesłania księgi podatkowej właściwemu organowi podatkowemu albo przesłania jej nierzetelnej; weszła w życie 1.10.2020 r.
ustawy z 28.5.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1106), która m.in. penalizuje zaniechanie obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu magazynu typu call-off stock lub złożenie go po terminie, lub podanie danych niezgodnych z prawdą, a także wprowadza wskazanie, że użyte w ustawie określenia „informacja podsumowująca", „mechanizm podzielonej płatności" oraz „procedura magazynu typu call-off stock" mają znaczenie nadane im w ustawie o VAT; weszła w życie 1.7.2020 r.;
ustawy z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.), która dookreśla pojęcie interwenienta; wprowadza możliwość zgłoszenia interwencji oraz wniosku sprawcy o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na piśmie utrwalonym w formie elektronicznej; wskazuje, że przez wyrażenie ,,prokurator" rozumie się także ,,finansowy organ postępowania przygotowawczego"; wprowadza możliwość wydania przez prokuratora lub organ postępowania przygotowawczego postanowienia o odmowie przyjęcia interwencji w postępowaniu przygotowawczym, jeśli interwencja została złożona przez podmiot nieuprawniony lub przy braku podstaw do jej zgłoszenia; weszła w życie 18.4.2020 r.;
ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568 ze zm.), która umożliwia złożenie czynnego żalu w formie elektronicznej; weszła w życie 8.1.2020 r.;
projektu ustawy z 30.9.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 643), który przewiduje dodanie art. 56e, mającego na celu wskazanie odpowiedzialności karno-skarbowej podatnika, który wbrew obowiązkowi nie składa spółce, w której jest udziałowcem lub akcjonariuszem oświadczenia, o którym mowa w art. 28s ustawy o CIT, albo składa je po terminie lub podaje w nim dane niezgodne ze stanem faktycznym.