Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental najnowsze orzecznictwo na 2020 rok wyd. Beck

Stefan Lelental


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381588942
Rok wydania: 2020

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lelental najnowsze orzecznictwo na 2020 rok wyd. Beck

Kolejne, 7. wydanie komentarza stanowiącego szczegółowe omówienie wszystkich przepisów ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 676), będącej aktem prawnym regulującym problematykę wykonywania orzeczeń. Nowe wydanie prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury obejmując swoim zakresem najnowsze orzecznictwo oraz aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Komentarz pozwala w sposób wyczerpujący zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

nadzoru penitencjarnego;
wykonania kary i jej indywidualizacji;
odroczenia i przerwy wykonania kary pozbawienia wolności;
praw i obowiązków kuratora sądowego;
pozbawienia praw publicznych;
środków zabezpieczających.
Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Najważniejsze zmiany wynikają m.in. z:

ustawy z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070), która m.in. modyfikuje przepis 195a KKW (dotyczący łącznego zabezpieczenia przepadku) w związku z wprowadzonymi zmianami porządkującymi właściwość miejscową organów egzekucyjnych prowadzących postępowania zabezpieczające na wniosek sądu lub prokuratora;
ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), która m.in. zawęża przypadki wykonywalności orzeczeń z chwilą uprawomocnienia tylko do wyroków oraz orzeczeń wydanych w trybie art. 420 KPK, ale tylko tych dotyczących przepadku albo dowodów rzeczowych, przyznaje sądowi penitencjarnemu możliwość wstrzymania wykonywalności postanowienia w postępowaniu wykonawczym, dostosowuje przepis dotyczący małżeńskiego ustroju majątkowego do aktualnie obowiązującej w KRO nomenklatury;
ustawy z 21.2.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 679); która ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku TK z 22.3.2017 r., stwierdzającego niezgodność art. 204 § 1 i 2 w związku z art. 22 § 1 KK z Konstytucją; przepis dotyczy udziału sprawcy, wobec którego stosowany jest środek zabezpieczający polegający na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, w posiedzeniu sądu w sprawie dalszego stosowania tego środka zabezpieczającego;
ustawy z 6.12.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432), która m.in. zobowiązuje podmiot dozorujący do udostępnienia komornikom sądowym (celem dokonania egzekucji świadczeń alimentacyjnych) oraz Państwowej Inspekcji Pracy (celem weryfikacji ewentualnej pracy ,,na czarno") danych o miejscu przebywania dłużników alimentacyjnych objętych karą związaną z dozorem elektronicznym.
Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień, co zapewnia ogromny walor praktyczny dzieła.

Wysoki poziom merytoryczny publikacji gwarantuje m.in. osoba autora – specjalisty w dziedzinie, posiadającego ugruntowany dorobek naukowy, jak również zamieszczenie w publikacji możliwych rozwiązań problemów pojawiających się w praktyce, związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie karnym wykonawczym – zarówno tych zaproponowanych w doktrynie i orzecznictwie, jak i własnych. Pozwala to na lepsze zrozumienie metodyki pracy przedstawicieli niektórych organów wykonawczych.