Kodeks postępowania administracyjnego praktyczne omówienie zmian obowiązujących od

Maciej Kiełbus


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043874
Rok wydania: 2017

Kodeks postępowania administracyjnego praktyczne omówienie zmian obowiązujących od

Dnia 1 czerwca 2017 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Są to nie tylko zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach, ale także zupełnie nowe uregulowania.
Autorzy książki o kodeksie postępowania administracyjnego w przystępny sposób omawiają wszystkie wprowadzone nowości, w tym m.in.:

- zasadę rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony,
- mediację – nowy element postępowania administracyjnego,
- ponaglenie – nowy środek prawny służący wywieraniu wpływu na organy administracji w przypadku bezczynności organu lub prowadzenia sprawy w sposób przewlekły,
- tzw. milczące załatwienie sprawy administracyjnej,
- postępowanie uproszczone – szczególny tryb postępowania,
- reguły dotyczące nakładania, wymierzania kar pieniężnych, odstąpienia od nałożenia kary, a także terminy przedawnienia nałożenia i egzekucji kary oraz udzielania ulg w jej zapłacie,
- europejską współpracę administracyjną,

oraz zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących:

- ugody administracyjnej,
- zasady dwuinstancyjności (prawomocności decyzji administracyjnej),
- zasad publicznego zawiadamiania o decyzjach i innych czynnościach procesowych,
- postępowania dowodowego,
- postępowania odwoławczego,
- zasad obliczania terminów,
- terminów na uzupełnienie braków formalnych podania.

Do publikacji dołączono ujednolicony tekst ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) z wyróżnieniem wprowadzonych zmian