Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń
Bestseller

Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń

Zofia Wojdylak Sputowska


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043980
Rok wydania: 2018

Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)

Książka z kodeksu postępowania administracyjnego zawiera istotne zmiany w zakresie procedowania przed organami administracji publicznej stosującymi na co dzień postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 r., a wprowadzone nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935). Wzorcowa dokumentacja wykorzystywana w postępowaniu administracyjnym – 145 wzorów: pism, zawiadomień, wezwań, postanowień i decyzji, dotyczących zarówno ogólnego postępowania administracyjnego, jak i postępowań związanych ze wzruszeniem ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym m.in.:

- wyłączenia pracownika oraz organu,
- doręczeń,
- wszczęcia postępowania,
- udostępniania akt,
- dowodów,
- mediacji,
- zawieszenia postępowania,
- milczącego załatwienia sprawy,
- postępowania uproszczonego,
- europejskiej współpracy administracyjnej.


Adresatami opracowania są pracownicy urzędów JST (urzędy gminy, miast, starostw, związków międzygminnych, związków powiatowo-gminnych, GOPS/MOPS, CUW, administracji rządowej – terenowej i centralnej.

Dokumenty mają formę szablonów, które po niewielkiej modyfikacji mogą zostać wykorzystane w każdej indywidualnej sprawie administracyjnej.
Publikacji towarzyszy suplement elektroniczny zawierający wzory dokumentów w formacie MS Word, co pozwala na łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r.