Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 2 do art. 730-1217

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 2 do art. 730-1217

299 zł 262,49 zł

Komentarze Kompaktowe


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381285674
Rok wydania: 2019

Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz

Tom 2 komentarza do kodeksu postępowania cywilnego omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.:
postępowania zabezpieczającego,
organów postępowania egzekucyjnego,
właściwości organów postępowania egzekucyjnego,
tytułów egzekucyjnych,
wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
egzekucji świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych,
egzekucji z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych,
egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców,
egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
międzynarodowego postępowania cywilnego,
arbitrażu.

Ponadto uwzględniono projekt z 8.1.2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Reforma KPC 2019), który m.in. dopuszcza wydawanie postanowień rozstrzygających o zabezpieczeniu roszczeń i o kwestiach z tym związanych na posiedzeniach niejawnych, uściśla zasady doręczania postanowień rozstrzygających co do wniosku o zabezpieczenie, wprowadza do postępowania zabezpieczającego konstrukcję zażalenia poziomego, rozszerza katalog okoliczności tworzących podstawę powództwa opozycyjnego.
Komentarz uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany KPC, w tym wynikające m.in. z:
ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771), która wprowadziła ok 40 zmian w KPC dotyczących m.in. podmiotów, od których organ egzekucyjny może żądać udzielenia informacji o stanie majątkowym dłużnika, obowiązku komornika pouczenia stron postępowania występujących w sprawie samodzielnie o terminie i sposobie zaskarżenia czynności oraz utrwalania na urządzeniu czynności egzekucyjnych wykonywanych przez komornika – wejście w życie 1.1.2019 r.,
ustawy z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104), która ustanawia 7-dniowy termin od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu po upływie którego bank zobligowany jest przekazać środki z zajętego rachunku dłużnika na rachunek komornika,
ustawa z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 85), która dodaje nowy tytuł XI dotyczący europejskiego nakazu zabezpieczania na rachunku bankowym – wejście w życie 18.1.2017 r.,