Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

349 zł 298.74 zł

Komentarze Kodeksowe


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325596514
Rok wydania: 2017

Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz ten w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

- przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego,
- właściwości oraz składu sądu,
- stron, obrońców, pełnomocników oraz przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym,
- czynności procesowych,
- dowodów,
- środków przymusu,
- postępowania przygotowawczego,
- postępowania przed pierwsza instancją,
- postępowania dowodowego,
- postępowania szczególnego
- nadzwyczajnych środków zaskarżenia,
- kosztów procesu,
- postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Trzecie wydanie Kodeks postępowania karnego Komentarz uwzględnia omówienie wszystkich ostatnich zmian KPK, w tym m.in.:

- ustawę z 15.12.2016 r., która ma za zadanie zagwarantować przestrzeganie tajemnicy Prokuratorii Generalnej. Osoby obowiązane do zachowania takiej tajemnicy będą mogły być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie będzie mogła być ustalona na podstawie innego dowodu. Tym samym tajemnica ta uzyska taki sam stopień ochrony w postępowaniu karnym jak tajemnica notarialna, adwokacka, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarska, dziennikarska i statystyczna. Zmiana weszła w życie 1.1.2017 r.
- ustawę z 10.2.2017 r., która odnosi się do osób, które dokonują wyłudzeń podatkowych VAT narażając budżet Skarbu Państwa na straty. Głównym celem regulacji jest przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości polegającej na tworzeniu nieprawdziwych, nierzetelnych dokumentów, które dotyczą okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia należności publicznoprawnej. Zmiana weszła w życie 1.3.2017 r.
- ustawę z 23.3.2017 r. która uregulowała szereg przepisów odnoszących się do środka dowodowego w postaci przepadku. Zmiana weszła w życie 27.4.20174 r.
- ustawę z 23.3.2017 r., która umożliwia pozyskiwanie informacji w sprawach o przestępstwa w ruchu lądowym określone w rozdziale XXI Kodeksu karnego z centralnej ewidencji kierowców oraz z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, prowadzonej przez Policję, dotyczące oskarżonego. Zmiana ta weszła w życie 1.6.2017 r.
- ustawę z 23.3.2017 r., która zwalnia sąd rejonowy z orzekania w sprawach o ciężki uszczerbek na zdrowiu, który prowadzi do śmierci pokrzywdzonego. Zmiana weszła w życie 13.7.2017 r.
- ustawę z 12.7.2017 r. której zmiana jest wynikiem przeniesienia do ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych regulacji dotyczących losowego przydziału spraw do składu orzekającego. Zmiana weszła w życie 12.8.2017 r.

Kodeks postępowania karnego Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie postępowania karnego. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejsza publikacja wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Kodeks postępowania karnego Komentarz adresowany jest w szczególności do praktyków (prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów zawodów prawniczych), stanowi również nieocenioną pomoc dla doktorantów i studentów.