Kodeks pracy Komentarz 2020

Kodeks pracy Komentarz 2020

Arkadiusz Sobczyk


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325558703
Rok wydania: 2014

Kodeks pracy Komentarz 2014

Książka napisana przejrzystym językiem, które będzie doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważnieszych aktów wykonawczych do KP, a także analizę najnowszego orzecznictwa z tej tematyki oraz poglądów doktryny.
Komentarz sczegółowo objaśnia:
- prawa i obowiazki pracowników oraz pracodawców,
- stosunek pracy,
- wynagrodzenia,
- urlopy pracownicze,
- odpowiedzialność materialna pracowników,
- czas pracy,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- układy zbiorowe,
- uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

Komentarz uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany do KP, wprowadzone m.in.:
- ustawą z 28.5.2013 r. dotyczącą urlopów macierzyńskich – w tym dodatkowego, urlopów rodzicielskich oraz wychowawczych. Nowela m.in.: zwiększa łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu dziecka z 6 miesięcy do roku (52 tygodni), a w przypadku porodu mnogiego nawet do 71 tygodni, wprowadza dodatkowo nowy 26-tygodniowy urlop rodzicielski czy zmienia wysokość wynagrodzeń wypłacanych rodzicom w przypadku korzystania z urlopów. Zmiana weszła w życie 17.6.2013 r.
- ustawą z 9.11.2012 r. dotyczącą obowiązków informacyjnych pracodawców wobec Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiana weszła w życie 17.1.2013 r.
- ustawą z 12.7.2013 r. dotyczącą uelastycznienia czasu pracy. Ustawa m.in. wydłuża okres rozliczeniowy czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy, gwarantuje pracownikowi otrzymanie minimalnego wynagrodzenia za pracę także w miesiącach, w których, ze względu na rozkład czasu pracy, nie miał obowiązku wykonywania pracy, przewiduje dwa rozwiązania w zakresie ruchomego czasu pracy – pracodawca może wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach, druga możliwość zakłada, że rozkład czasu pracy będzie określał przedział, w którym pracownik będzie rozpoczynał pracę, a godzinę rozpoczęcia pracy wybierze sam pracownik. Zmiana weszła w życie 23.8.2013 r.
- ustawą z 26.7.2013 r., zgodnie z którą w 36-miesięcznym urlopie wychowawczym został wyodrębniony jeden miesiąc do wykorzystania wyłącznie przez drugiego z rodziców dziecka. Ponadto do 4 miesięcy został podwyższony wymiar urlopu wychowawczego, który może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka; wprowadzono możliwość podzielenia urlopu wychowawczego na pięć części; długotrwałe, nieprzerwane korzystanie z urlopu wychowawczego nie będzie już powodowało przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym. Zmiana weszła w życie 1.10.2013 r.
- ustawą z 24.1.2014 r. (Druk sejmowy Nr 1539), która rozszerza katalog prac, które mogą być wykonywane w niedziele i święta.
W komentarzu znajdziesz praktyczne opracowanie tematu:
- argumenty do obrony własnych racji: najnowsze orzecznictwo z danego tematu, pozwalające na sprawdzenie najnowszej linii orzeczniczej,
- omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu oraz poglądy doktryny w danej materii, zawiera odniesienia do poglądów wyrażonych w innych pozycjach literatury.
Komentarz uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany do KP, w tym duże nowelizacje dotyczące: urlopów macierzyńskich oraz wychowawczych, uelastycznienia czasu pracy, obowiązków informacyjnych pracodawców wobec PIP i PIS.