Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

299 zł 251.89 zł

Wojciech Muszalski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325596484
Rok wydania: 2017

Kodeks pracy Komentarz Muszalski

Komentarz do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Ponadto prezentuje zmiany wchodzące w życie 1.9.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

W Komentarzu do kodeksu pracy szczegółowo omówiono m.in.:

stosunek pracy,
wynagrodzenie za pracę,
czas pracy,
urlopy pracownicze,
bezpieczeństwo i higiena pracy,
układy zbiorowe pracy,
rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.
Dużym walorem książki jest dokonana przez wybitnych Autorów – znawców prawa pracy – wykładnia przepisów, będących na etapie prac legislacyjnych (Druk Sejmowy Nr 1653), a których celem jest wprowadzenie zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych.

Planowane zmiany do Kodeksu pracy dotyczą przede wszystkim:

kwestii związanych z równym traktowaniem pracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację);
ochrony osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, upraszczając i uelastyczniając system urlopów związanych z rodzicielstwem oraz umożliwiając rodzicom i opiekunom dziecka dzielenie się uprawnieniami związanymi z opieką nad dzieckiem w przypadku, gdy jedno z nich ma status pracownika, drugie natomiast jest objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa na innej podstawie niż stosunek pracy (np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej);
przeciwdziałania mobbingowi, definiując to zjawisko oraz określając roszczenia, z jakimi może wystąpić pracownik, który padł ofiarą mobbingu czyli o możliwości dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych poniósł konkretną szkodę; pracownik może ubiegać się o odszkodowanie w razie rozwiązania, wskutek mobbingu, umowy o pracę oraz w razie wyrządzenia mu, w rezultacie stosowania mobbingu, szkody, niezależnie od tego, czy stosunek pracy nadal trwa czy też został on rozwiązany przez pracodawcę,;
wydawania świadectw pracy uprawniających pracownika do wystąpienia, w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy, z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy do sądu pracy;
terminów przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.
Podkreślić należy, że pomimo iż projektowane zmiany wzmacniają ochronę pracowników, są one zarazem neutralne dla pracodawców, ponieważ nie nakładają na nich nowych obowiązków i nie wiążą się z dodatkowymi kosztami.

Nowe wydanie komentarza do kodeksu pracy zostało uzupełnione o najnowsze orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE, a także zaktualizowane pod kątem dotychczasowego dorobku doktryny.

Komentarz stanowi nieodzowną pomoc w codziennej pracy sędziów sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokatów i radców prawnych, pracodawców, specjalistów do spraw BHP, społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli związków zawodowych, teoretyków prawa pracy, a także studentów chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy.