Kodeks pracy Komentarz Sobczyk 2020

Arkadiusz Sobczyk


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381985642
Rok wydania: 2020

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk 2020

Komentarz do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, będące doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.

Przedmiotowa ustawa stanowi kompleksową i wyczerpującą regulację prawa stosunku pracy, obejmującego ogół pracowników i całość relacji między pracownikiem, a zatrudniającym go zakładem pracy.

Komentarz do Kodeksu pracy wraz z komentarzem do specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawiera objaśnienia następujących zagadnień:

prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców,
stosunek pracy,
wynagrodzenia,
urlopy pracownicze,
odpowiedzialność materialna pracowników,
czas pracy,
bezpieczeństwo i higiena pracy,
układy zbiorowe,
uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
zatrudnianie młodocianych,
rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.
Komentarz do Kodeksu pracy wraz z komentarzem do specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w komentowanej ustawie, które weszły w życie od poprzedniego wydania, wynikające m.in. z:

ustawy z 21.2.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730), zmiany dotyczą udostępniania pracodawcy danych osobowych, zgody na przetwarzanie innych danych osobowych i danych biometrycznych, a także dotyczące monitoringu;
ustawy z 16.5.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), dotyczące:
dyskryminacji i równego traktowania: otwarcie katalogu przyczyn uzasadniających dyskryminację, z związku z czym każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników uznawane będzie za dyskryminację;
prawa do urlopu dla osoby najbliższej: rozszerzenie uprawnień do urlopu dla najbliższego członka rodziny o osoby inne niż matka i ojciec (np. babcia, brat);
wydawania świadectwa pracy: zmiana terminu na wydanie świadectwa, dłuższy termin na sprostowanie świadectwa pracy;
mobbingu: modyfikacja przepisów dotyczących dochodzenia roszczeń przez ofiarę mobbingu poprzez usunięcie wymogu rezygnacji z pracy – dotychczas niezbędnego do skutecznego dochodzenia roszczenia;
przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy: doprecyzowanie przepisu dotyczącego podnoszenia zarzutu przedawnienia, potwierdzające, że w sporach pracowniczych sąd może uwzględnić ten zarzut wyłącznie na wniosek strony.
ustawy z 6.12.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432), która m.in. rozszerza odpowiedzialność materialną nieuczciwych pracodawców zatrudniających nielegalnie dłużników alimentacyjnych.
ustawy z 22.11.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), która m.in. umożliwia zatrudnianie młodocianych pracowników, którzy nie ukończyli 15 roku życia w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określanej pracy;
Komentarz do Kodeksu pracy wraz z komentarzem do specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną, ułatwiającą Czytelnikowi szybką orientację w tekście. Zapewnia to m.in.:

szczegółowy podział wewnętrzny poszczególnych komentarzy,
spisy treści do artykułów,
tytuły tez, pozwalające na szybkie znalezienie właściwego zagadnienia,
numery tez, pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań.
Praktyczne opracowanie prezentowanej tematyki oraz wysoki poziom merytoryczny dzieła gwarantuje m.in. grono autorskie składające się z wybitnych specjalistów w dziedzinie, umieszczenie w publikacji odniesień do poglądów doktryny oraz obszerne argumentacje do obrony własnych racji.