Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

299 zł 254.61 zł

Arkadiusz Sobczyk


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325591519
Rok wydania: 2017

Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Komentarz z kodeksu pracy omawia najnowsze zmiany do kodeksu pracy, w tym również - jako pierwszy na rynku - zmiany wchodzące w życie w 2017 roku. Unikalna prezentacja zagadnień z perspektywy zarówno pracownika, jak i pracodawcy!
Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny. Najbardziej aktualny stan prawny.
Komentarz omawia najnowsze zmiany do KP, w tym również - jako pierwszy na rynku - zmiany wchodzące w życie w 2017 r. W tym zmiany wprowadzone m.in.:

- ustawą z 16.12.2016 r., która ma na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców; zmiany dotyczą:
- obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy,
- wydawania świadectwa pracy wynikającego z zakończonych umów w przypadku zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy u tego samego pracodawcy,
- wprowadzenia wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone,
- wydłużenia terminów na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, żądania nawiązania umowy o pracę;
- ustawą z 13.5.2016 r., która wprowadza obowiązek potwierdzania pracownikowi na piśmie podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę – jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy;
- ustawą z 22.6.2016 r., która dotyczy zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy.

Skład autorski:

Jednym z największych atutów komentarza jest zespół autorski, w unikalny sposób łączący tradycyjny model wykładni z praktycznym, uwzględniającym perspektywę naukową, doktrynalną, sędziowską, a także eksperckie doświadczenie współpracy ze związkami zawodowymi, kompetencje z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz wieloletnie doświadczenie pracy doradczej dla największych pracodawców w Polsce. Autorzy udzielają wielu praktycznych porad co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań, wykorzystując doświadczenie w wykładni i stosowaniu przepisów KP, czerpiąc przy tym przykłady z praktyki zawodowej.

Precyzyjna nawigacja wewnętrzna:

- szczegółowy podział wewnętrzny poszczególnych komentarzy,
- spisy treści do artykułów,
- tytuły tez, pozwalające na szybkie znalezienie właściwego zagadnienia,
- numery tez, pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań.

Praktyczne opracowanie tematu:

- argumentacja do obrony własnych racji,
- omówienia wybitnych specjalistów z danego tematu,
- poglądy doktryny,
- odniesienia do poglądów wyrażonych w innych publikacjach.

Szczegółowe objaśnienia zagadnień:

- prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców,
- stosunek pracy,
- wynagrodzenia,
- urlopy pracownicze,
- odpowiedzialność materialna pracowników,
- czas pracy,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- układy zbiorowe,
- uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
- zatrudnianie młodocianych.

Adresaci:

- sędziowie sądów pracy i ubezpieczeń społecznych,
- adwokaci i radcowie prawni,
- pracodawcy,
- specjaliści do spraw BHP,
- przedstawiciele związków zawodowych,
- społeczni inspektorzy pracy,
- pracownicy,
- aplikanci wszystkich zawodów prawniczych,
- słuchacze studiów podyplomowych.
Stan prawny komentarz do kodeksu pracy to 1 stycznia 2017 roku.