Kodeks pracy ze zmianami na 2019 rok Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian
Bestseller

Kodeks pracy ze zmianami na 2019 rok Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian

69 zł 44.93 zł

Agnieszka Gorczyca


Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326978562
Rok wydania: 2019

Kodeks pracy ze zmianami na 2019 rok E-akta osobowe od 1 stycznia 2019 roku

Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian. Aktualny zbiór przepisów Kodeksu pracy z prezentacją zmian na 2019 rok. Publikacja uzupełniona o praktyczny komentarz do zmian w zakresie m.in. nowych reguł związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej (skrócenie okresu przechowywania i elektronizacja akt osobowych) od stycznia 2019 r., a także wynikających z ostatnich nowelizacji kodeksowych wprowadzonych w 2018 r.

Spis treści: Komentarz do kodeksu pracy zmiany, Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych, Spór sądowy wydłuży okres przechowywania akt osobowych, Kiedy pracodawca ma obowiązek zniszczenia dokumentów?, 10-letni okres przechowywania akt osobowych – dla zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r., Co w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika?, Elektroniczne akta osobowe od 2019 r., Do końca 2018 r. dokumentacja nadal papierowa, O przejściu na e-akta decyduje pracodawca, Możliwy powrót do formy papierowej, Należy powiadomić o zmianie formy prowadzenia akt, Zawiadomienie o możliwości odbioru poprzedniej wersji dokumentacji, Dokumentacja elektroniczna – równoważna papierowej, Kontynuacja umów o pracę po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego, Umowy o pracę „automatycznie” nie wygasną, Zarządca przejmie uprawnienia pracodawcy, Obniżenie dolnej granicy wieku pracownika młodocianego, Stosowanie monitoringu przez pracodawcę, Monitoring musi mieć określony cel, Miejsca „zakazane”, Konieczność wydania przepisów zakładowych, Nakazy informacyjne, Przechowywanie zapisów, Monitoring poczty elektronicznej, Wykaz projektowanych zmian do Kodeksu pracy,Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Przepisy ogólne, I. Przepisy wstępne, II. Podstawowe zasady prawa pracy, IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu, IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, III. (uchylony), Stosunek pracy, I. Przepisy ogólne, II. Umowa o pracę, Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę, Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę, Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę, IIa. (uchylony), IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy, III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania, Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru, Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania, Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, Ia. Wynagrodzenie za pracę, II. Ochrona wynagrodzenia za pracę, III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy, IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna, IV. Odprawa pośmiertna, Obowiązki pracodawcy i pracownika, I. Obowiązki pracodawcy, II. Obowiązki pracownika, IIa. Zakaz konkurencji, III. Kwalifikacje zawodowe pracowników, IV. Regulamin pracy, V. Nagrody i wyróżnienia, VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników, Odpowiedzialność materialna pracowników, I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, Czas pracy, I. Przepisy ogólne, II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy, III. Okresy odpoczynku, IV. Systemy i rozkłady czasu pracy, V. Praca w godzinach nadliczbowych, VI. Praca w porze nocnej, VII. Praca w niedziele i święta, Urlopy pracownicze, I. Urlopy wypoczynkowe, II. Urlopy bezpłatne, Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, Zatrudnianie młodocianych, I. Przepisy ogólne, II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, III. Dokształcanie, IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe, IV. Szczególna ochrona zdrowia, V. Urlopy wypoczynkowe, VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe, Bezpieczeństwo i higiena pracy, I. Podstawowe obowiązki pracodawcy, II. Prawa i obowiązki pracownika, III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy, IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne, V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia, VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia, VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, VIII. Szkolenie, IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy, XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy, XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi, XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy, Układy zbiorowe pracy, I. Przepisy ogólne, II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, III. Zakładowy układ zbiorowy pracy, Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy, I. Przepisy ogólne, II. Postępowanie pojednawcze, III. Sądy pracy, Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, II (uchylony), Przedawnienie roszczeń, (uchylony), Przepisy końcowe