Kodeks spółek handlowych Komentarz 2020 Jara
Bestseller

Kodeks spółek handlowych Komentarz 2020 Jara

349 zł 310.29 zł

Zbigniew Jara


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381589321
Rok wydania: 2020

Kodeks spółek handlowych Komentarz 2020 Jara

Praktyczny komentarz do KSH prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:
pogłębionej analizy poszczególnych typów spółek handlowych, w tym ich tworzenie, organizacja, funkcjonowanie oraz rozwiązywanie,
łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych,
przepisów karnych omawianej ustawy.
Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Niniejsze wydanie, uwzględnia omówienie wszystkich ostatnich zmian, w tym m.in.:

ustawę z 30.8.2019 r., która wprowadza obligatoryjną dematerializację akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; zmiany wchodzą w życie 1.1.2021 r.
ustawę z 19.7.2019 r., wprowadzającą do obrotu prawnego nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną, która ma łączyć cechy spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej. Główne cechy prostej spółki akcyjnej to: brak barier wejścia, szybka rejestracja elektroniczna, uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce, duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki; łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak "zamrożonego" kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki, które zapewniają ochronę jej wierzycielom, uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków, nieskomplikowana i elastyczna struktura organów, uproszczona likwidacja PSA; zmiany wchodzą w życie 1.3.2020 r.;
ustawę z 19.7.2019 r., która reguluje udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; zmiana weszła w życie 3.9.2019 r.;
ustawę z 9.11.2018 r., która rozszerza katalog wolnych zawodów o fizjoterapeutę, zmiana weszła w życie 1.4.2019 r.;
ustawę z 26.1.2018 r., która wprowadza regulacje mające na celu przyspieszenie i ułatwienie rozpoczynania działalności gospodarczej i usprawnia działanie sądów rejestrowych; zmiany weszły w życie 15.3.2018 r. oraz 1.10.2018 r.;
ustawę z 5.7.2018 r., która wprowadza pakiet rozwiązań ułatwiających obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z e-usług publicznych; dostęp do wszystkich e-usług publicznych ma być możliwy przy pomocy jednego bezpłatnego sposobu potwierdzenia tożsamości w sieci; zmiany weszły w życie 11.9.2018 r.;
ustawę z 6.3.2018 r. dostosowującą KSH do nowej ustawy – Prawo przedsiębiorców; zmiany weszły w życie 30.4.2018 r.